Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Report this content

Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org.nr 556525-6905, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017 kl. 14.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 i Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget tisdagen den 19 september 2017,

dels anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 20 september 2017, före kl. 16.00.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska ske per brev till Computershare AB, ”Balders extra bolagsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 0771-24 64 00 eller via bolagets webbplats www.balder.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud samt antalet (högst två) biträden aktieägaren avser att medtaga till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmakten i original bör insändas till ovan angiven adress i god tid innan stämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets webbplats www.balder.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 19 september 2017.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av minst en justeringsman
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i Balder i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 8 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5 miljarder kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 10 miljoner kronor (nedsättningsbeloppet), motsvarade kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 10 miljoner kronor att avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017. Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något s.k. innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning.

Tidsplan för inlösenförfarandet:

Sista dag för handel med preferensaktien på Nasdaq Stockholm 5 oktober 2017
Avstämningsdag för inlösen av preferensaktier 9 oktober 2017
Utbetalning av inlösenlikvid 12 oktober 2017


Antalet aktier och röster

Per den 1 september 2017 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 190 000 000, varav 11 229 432 aktier av serie A, representerande 11 229 432 röster (en röst per aktie), 168 770 568 aktier av serie B representerande 16 877 056 röster (en tiondels röst per aktie) och 10 000 000 preferensaktier representerande 1 000 000 röster (en tiondels röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgick således till 29 106 488. För närvarande äger bolaget inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen eller verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Göteborg i september 2017
Fastighets AB Balder (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 08.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar