Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Resultat i korthet för perioden januari – december 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 32 procent och uppgick till 344,5 Mkr (261,7).
 • Driftsöverskottet ökade med 30 procent och uppgick till 212,6 Mkr (163,5) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (62).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 130,8 Mkr (116,6). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 15,5 Mkr (0).
 • Periodens resultat uppgick till 267,0 Mkr varav 255,8 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 7,44 kr (10,15).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 211,5 Mkr (321,0).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -40,4 Mkr (-12,7), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -11,3 Mkr (9,3).
 • Styrelsen föreslår ökad utdelning med 15 procent om 1,15 kr per aktie (1,00), vilket motsvarar 30 procent av förvaltningsresultatet exklusive resultat från andelar i intresseföretag samt efter betald skatt.

Resultat i korthet för fjärde kvartalet 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 26 procent och uppgick till 92,8 Mkr (73,9).
 • Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 54,4 Mkr (43,2) och överskottsgraden till 59 procent (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 29,5 Mkr (27,0).  Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (0).
 • Periodens resultat uppgick till 68,7 Mkr varav 64,8 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 1,89 kr (1,97).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 80,0 Mkr (85,4). 
 • Värdeförändring derivat uppgick till -26,8 Mkr (-7,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -16,3 Mkr (-1,0).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

Under 2018 har vi haft fortsatt stark ekonomisk utveckling, gjort framgångsrika uthyrningar, haft högt tempo i nyproduktionen samt gjort ett antal viktiga bostadsförvärv.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Genom dagens stora förvärv på Hermodsdal och Almhög kommer vårt fastighetsvärde att överstiga målet om 6,6 Mdkr.

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 54 fastigheter om 272 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2018 på cirka 5,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se 

Taggar: