Delårsrapport januari-mars 2019

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2019

 • Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5).
 • Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr (27,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 3,9 Mkr (1,4).
 • Periodens resultat uppgick till 21,6 Mkr varav 19,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 0,57 kr (1,46).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 35,1 Mkr (42,8).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -40,0 Mkr (-6,6), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -33,4 Mkr (-0,2), vilket påverkat avkastning på eget kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Tillträde av två bostadsfastigheter på Hermodsdal med 105 lägenheter och ett fastighetsvärde om 123 Mkr.
 • Avtal tecknas om förvärv av elva bostadsfastigheter belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö bestående av 781 lägenheter och ett totalt fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • Hyresavtal tecknas med ny livsmedelsaktör på Rosengård Centrum.
 • Trianon har antagit och kommunicerat nya finansiella mål:
  • öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen
  • genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital som lägst uppgå till 12 procent över en konjunkturcykel
  • fastighetsportföljen ska långsiktigt bestå av 80 procent bostäder och samhällsfastigheter
  • belåningsgraden ska som högst uppgå till 60 procent av fastighetsvärdet (oförändrat)
  • räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 1,5 gånger (oförändrat)

Vår tillväxtresa fortsatte under första kvartalet med en ökning av förvaltningsresultatet med 15 procent. Våra nya finansiella mål är utmanande, men vi ser att vår strategi med fokus på tillväxt i Malmö levererar.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Bolaget kommer att ha en fortsatt god tillväxt framöver.  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 57 fastigheter om 281 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostadsfastigheter och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2019 på cirka 6,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se 

Taggar:

Prenumerera