Förtydligande avseende markreservation i Hyllie

Som meddelats via pressmeddelande 2017-12-01 har Trianon fått erbjudande om markreservation med Malmö stad angående en byggrätt i Hyllie om 4 500 kvm BTA. Beslut om markreservationen tas av tekniska nämnden under januari månad och markanvisningsavtal ska tecknas senast under 2018.

Byggrätten avser bostäder i flerbostadshus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggrätten ska utvecklas i enlighet med den intresseanmälan som har inlämnats inom ramen för Markanvisning Hyllie 2017 i oktober 2017. Markpriset för byggrätten är 4 000 kr/m2 BTA och priset gäller till och med december 2018. Det totala priset uppgår därmed till 18 Mkr.

Detaljplanen för Söder om badhuset är för närvarande på samråd och planens utformning och byggrätter kan komma att ändras. Den byggrätt och det läge som anges i markreservationen är därför ungefärliga. Markreservationen gäller till och med 2018-12-31.
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD Trianon,
Telefon: 040-611 34 97,
Mail:
olof.andersson@trianon.se 

Mari-Louise Hedbys, Vvd, ekonomichef Trianon,
Telefon: 040-611 34 85,
Mobiltelefon: 0733-70 75 39
Mail:
mari-louise.hedbys@trianon.se

   

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.
För mer information se
: www.trianon.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar