Kallelse till årsstämma i Trianon

Report this content

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 11 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 36 465 500 aktier, varav 1 521 118 A-aktier och 34 944 382 B-aktier, som totalt berättigar till 5 015 556,2 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö (märk kuvertet ”årsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till info@trianon.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

Information med anledning av coronaviruset
Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill Trianon uppmana aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. VD:s anförande kommer att sändas på www.trianon.se och även finnas tillgängligt på webbplatsen i efterhand. Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas på stämman. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på info@trianon.se.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Trianon uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.trianon.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Trianon tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan” ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                   Öppnande

2.                   Val av ordförande vid stämman

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                   Val av en eller två justeringsmän

5.                   Godkännande av dagordning

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.                   Verkställande direktörens redogörelse

9.                   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.                 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.                 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

13.                 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

14.                 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

                      a) omval av Olof Andersson

                      b) omval av Viktoria Bergman

                      c) omval av Mats Cederholm

                      d) omval av Boris Lennerhov

                      e) omval av Elin Thott

                      f) omval av Sofie Karlsryd (suppleant)

                      g) omval av Ebba Leijonhufvud (suppleant)

                      h) nyval av Jens Ismunden

                      i) nyval av Axel Barchan

                      j) omval av Mats Cederholm (styrelseordförande)

                      k) omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB

                      l) nyval av Rasmus Grahn (personlig medrevisor)

15.                 Beslut om valberedning

16.                 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.                 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

18.                 Avslutning

 

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2, 12-14)

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Malin Ruijsenaars (AB Grenspecialisten) samt styrelseordförande Mats Cederholm, föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan avböjt omval, följande:

  • att Mats Cederholm ska utses till bolagsstämmans ordförande,

  • att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter med två suppleanter,
  • att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera,
  • att Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter, att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omväljs till styrelsesuppleanter samt att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs till nya styrelseledamöter,

  • att Mats Cederholm omväljs till styrelseordförande,
  • att bolaget ska ha två revisorer, utan suppleanter,
  • att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
  • att Mazars SET Revisionsbyrå AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Anders O Persson ska vara huvudansvarig revisor, samt att Rasmus Grahn väljs som ny revisor (personlig medrevisor till Anders O Persson).

Jens Ismunden, född 1976, Magister företagsekonomi vid Lunds universitet, är verksam som Senior Advisor för AB Grenspecialisten och RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lendify AB. Jens Ismunden innehar 1 350 B-aktier i Trianon.  

Axel Barchan, född 1993, Ek. kand. vid Lunds universitet, tidigare verksam inom investment banking på Carnegie. Axel är styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB, styrelseledamot i Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB. Axel Barchan innehar 13 900 B-aktier i Trianon.  

Förslaget avseende revisorer överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2020, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner. Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer överensstämmer i sak med tidigare års ersättningsprinciper, men är mer detaljerade än tidigare på grund av nya lagkrav.

Emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

___________________

  

HANDLINGAR M M

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Västra Kanalgatan 5 i Malmö och på dess hemsida, www.trianon.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Trianons organisationsnummer är 556183-0281 och bolaget har sitt säte i Malmö.

Malmö i maj 2020
Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

  

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Om Trianon
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20,
e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se.

  

Taggar: