Trianon emitterar ytterligare företagsobligationer om 150 Mkr

Report this content

Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag emitterat ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 150 Mkr.

Trianon har idag framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke säkerställda företagsobligationer om 150 Mkr inom ramen för Bolagets utestående upp till 500 Mkr seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015530985 och slutligt förfall i augusti 2023 (de ”Ytterligare Obligationerna”). Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under obligationslånet till 500 Mkr och därmed är ramen för obligationslånet fullt utnyttjad. De Ytterligare Obligationerna kommer att emitteras till ett pris om 100,455 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om STIBOR 3m plus cirka 250 baspunkter till slutligt förfall.

Trianon kommer att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och kommer i samband därmed upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen. Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive finansiering av nya fastighetsprojekt och för återbetalning av befintlig skuld.

Nordea har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97

olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD

040-611 34 85

mari-louise.hedbys@trianon.se


Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Prenumerera

Dokument & länkar