Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv

Report this content

Trianon och Wallfast har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center om 43 000 kvm samt tillhörande 48 000 kvm detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvm BTA bostäder. Det överenskomna fastighetsvärdet är 500 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center kvm med en uthyrningsbar yta om 43 000 samt tillhörande 48 000 kvm BTA detaljplanerade bostadsbyggrätter. Initialt har fastigheten hyresintäkter på 50 Mkr per år med en potential motsvarande cirka 90 Mkr/år.

Förvärvet görs i ett 50/50-joint venture tillsammans med Wallfast. Säljare är Grosvenor European Retail Partnership (GERP) och tillträde beräknas ske 30 december 2020. Förvärvet sker i bolagsform och finansieras genom befintlig kassa och med upptagande av nya lån i enlighet med bolagets policy.

”Vi är glada att tillsammans med Wallfast ha förvärvat ett stort stadsutvecklingsprojekt på ett fantastiskt läge. Långsiktigt kommer bostäder att stå för 80-90 procent av fastighetsvärdet, vilket är helt i linje med Trianons strategi”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

De förvärvade fastigheterna i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2024 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt föregående år.

”Att ta en aktiv roll i Burlövs stadsutveckling innebär stor potential till värdeskapande för Trianon”, avslutar Olof Andersson.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 december 2020, kl 13:30.


Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 401 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2020 på cirka 9,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se .