Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Report this content

Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 150 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 5 oktober 2021 offentliggjorde Trianon en framgångsrik emission av ytterligare seniora icke säkerställda företagsobligationer till ett värde om 150 Mkr inom ramen för Bolagets utestående upp till 500 Mkr seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015530985 och slutligt förfall i augusti 2023 (”Obligationerna”).

I enlighet med villkoren för Obligationerna ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 25 oktober 2021. Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Trianon upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl 10:45.

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö och företaget har cirka 80 anställda. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Prenumerera

Dokument & länkar