Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets (”Joint Bookrunners”) har idag meddelat Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) samt Huvudägarna[1] att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet av Bolagets B-aktier och noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) ställde Huvudägarna ut en option till Joint Bookrunners att förvärva ytterligare högst 1 562 500 befintliga B-aktier i Bolaget för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Bookrunners har idag meddelat att Övertilldelningsoptionen utnyttjats till fullo. Ingen stabilisering har skett och med anledning av Bolagets aktiekursutveckling har Joint Bookrunners beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Beskrivning av Övertilldelningsoptionen

En övertilldelningsoption betyder att Huvudaktieägarna i börsnoteringen, om efterfrågan på aktier är stor, kan sälja fler aktier i Erbjudandet. I det här fallet innebar Övertilldelningsoptionen att Huvudägarna, i linje med vad som anges i prospektet avseende Erbjudandet, har sålt ytterligare 1 562 500 befintliga B-aktier i Trianon.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt möjlig under de första 30 kalenderdagarna efter noteringen av Trianons B-aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering behövts och Joint Bookrunners har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden. Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga befintliga aktieägare.

Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar och bygger både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Sedan 2006 har Bolaget fokuserat fastighetsbeståndet till Malmö och samtidigt upplevt en stark tillväxt i fastighetsbeståndet genom aktiv förvaltning och utveckling av beståndet samt genom selektiva fastighetsförvärv i linje med Bolagets strategi. Trianon har en stark lokal närvaro och stort engagemang för Malmö som stad, vilket har gjort Bolaget till en av de större aktörerna på Malmös fastighetsmarknad samt gett Bolaget ett gott renommé. Fastigheterna sträcker sig från kommersiella lokaler i centrala lägen vid Malmös Centralstation till bostäder och lokaler i bland annat miljonprogramsområden i Rosengård och Lindängen.

Kännetecknande för Trianon är att Bolaget utvecklar och bygger bostäder som matchar betalningsviljan och betalningsförmågan i Malmö. Bolagets projektportfölj utgörs av 15 projekt om totalt cirka 143 000 kvadratmeter BTA som till största del omfattar bostadsfastigheter, med Rosengård Centrum som största projekt. För närvarande pågår två utvecklingsprojekt av bostadsfastigheter om totalt 254 lägenheter som förväntas vara färdigställda under 2017 respektive 2018.

Den 26 maj 2017 offentliggjorde Bolaget att avtal tecknats med CRI (Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) om förvärv av fastigheterna Uno 5 och Rolf 6, vilka är belägna i centrala Malmö och utgör köpcentrumet Entré. Förvärvet av Entréfastigheterna är ett viktigt steg i Trianons fortsatta utveckling att stärka Bolagets närvaro i Malmö och en del i strategin att förvärva fastigheter med tydlig utvecklingspotential. I samband med förvärvet har Trianon tecknat en avsiktsförklaring med Malmö stad, där Malmö stad avser verka för att verksamheter inom samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Förvärvet stärker Bolagets fastighetsportfölj inom både handel och samhällsservice. Efter förvärvet av Entréfastigheterna, som slutfördes den 26 juni 2017, uppgår Bolagets bestånd till 44 fastigheter med en total yta om drygt 220 000 kvadratmeter och ett fastighetsvärde om cirka 4,4 Mdkr.

[1] Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB och Cedelma AB.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägarna medan Roschier Advokatbyrå är legala rådgivare till Joint Bookrunners. Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

  

Taggar:

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 54 fastigheter om 272 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2018 på cirka 5,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20. e-mail: corp@avanza.seFör mer information: www.trianon.se

Prenumerera

Dokument & länkar