Årsstämma i Trianon

Report this content

Trianons årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska ske med 1,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 14 maj 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla

125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslöt vidare att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med två suppleanter. Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omvaldes som suppleanter. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med Tomas Ahlgren som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor samt att Anders O Persson valdes som ny revisor (personlig medrevisor till Tomas Ahlgren).

Inför årsstämman 2020 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2019, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera ett konvertibelt lån inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna konvertibler ska endast tillkomma anställda inom Trianon-koncernen. Det konvertibla lånet uppgår till nominellt högst 25 000 000 kronor. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 december 2022 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Lånet löper med en årlig ränta om 2,25 procent. Räntan förfaller till betalning den sista bankdagen varje månad.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 57 fastigheter om 281 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostadsfastigheter och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2019 på cirka 6,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se 

Prenumerera

Dokument & länkar