Bokslutskommuniké januari-december 2020

Report this content

Resultat i korthet för perioden januari – december 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 24 procent och uppgick till 553,2 Mkr (446,4).

 • Driftsöverskottet ökade med 29 procent och uppgick till 368,5 Mkr (285,5) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (64).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 224,2 Mkr (177,3). Ökningen jämfört med föregående år uppgick till 30 procent justerat för engångskostnader för listbyte om 6,5 Mkr (0,0).
 • Periodens resultat uppgick till 537,4 Mkr varav 519,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 13,24 (8,55).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 406,2 Mkr (292,3).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -62,3 Mkr (-81,9).
 • Utdelning om 1,80 kronor per aktie (0,0), vilket motsvarar cirka 30 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt.

Resultat i korthet för fjärde kvartalet 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 147,7 Mkr (121,1).
 • Driftsöverskottet ökade med 31 procent och uppgick till 98,9 Mkr (75,3) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (62).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 53,9 Mkr (45,3). Ökningen jämfört med föregående år uppgick till 33 procent justerat för engångskostnader för listbyte om 6,5 Mkr (0,0).
 • Periodens resultat uppgick till 192,6 Mkr varav 180,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 4,57 (3,65).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 Mkr (70,6).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 10,1 Mkr (51,3).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Trianon och Wallfast förvärvar stort stadsutvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv omfattande handelsfastigheten Burlöv Center om 43 000 kvm samt tillhörande 48 000 kvm detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvm BTA bostäder. Överenskommet fastighetsvärde är 500 Mkr.
 • Kommunstyrelsen i Svedala kommun avser att sälja ut bostäder och mark och har föreslagit Trianon som köpare. Förhandlingar inleddes under kvartalet.
 • Trianon godkänns för listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad Mid Cap och första handelsdagen på nya listan var 17 december. Engångskostnader för listbytet belastar resultatet under fjärde kvartalet med 6,5 Mkr.
 • Bedömd negativ resultateffekt av pandemin har uppgått till 5 Mkr under fjärde kvartalet och till 10 Mkr ackumulerat under 2020.
 • Köp av utvecklingsfastighet med möjlig byggrätt om 3 000 kvm BTA bostäder i Slottsstaden i Malmö omfattande 1 000 kvm mark. Överenskommet fastighetsvärde är 15 Mkr.
 • Fortsatt positiv nettouthyrning som uppgick till 1,4 Mkr (3,6) under kvartalet.

”Trianon levererade 2020 på alla nivåer och uppnådde våra finansiella mål med god marginal, ökade nettouthyrningen, genomförde stora förvärv, utökade vår geografiska närvaro och tog klivet upp på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi avslutade fjärde kvartalet med förvärvet av ett stort stadsutvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv och ökade förvaltningsresultatet med hela 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år”, säger Olof Andersson, VD Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021,
kl 08.00.

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 82 fastigheter om 402 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2020 på cirka 9,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.