Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Resultat i korthet för perioden januari – september 2019

 

 • Hyresintäkterna ökade med 29 procent och uppgick till 325,3 Mkr (251,7).
 • Driftsöverskottet ökade med 33 procent och uppgick till 210,2 Mkr (158,2) och överskottsgraden uppgick till 65 procent (63).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 132,0 Mkr (101,3). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 13,7 Mkr (10,8).
 • Periodens resultat uppgick till 183,4 Mkr varav 177,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 5,15 kr (5,56).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 221,7 Mkr (131,5).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -133,2 Mkr (-13,6), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -112,8 Mkr (5,0).

Resultat i korthet för tredje kvartalet 2019

 • Hyresintäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 117,2 Mkr (87,7).
 • Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 80,7 Mkr (61,1) och överskottsgraden uppgick till 69 procent (70).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent och uppgick till 54,0 Mkr (39,9). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (4,6).
 • Periodens resultat uppgick till 79,3 Mkr varav 76,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden juli till september om 2,23 kr (1,95).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,7 Mkr (40,5).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -45,2 Mkr (9,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -38,2 Mkr (16,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Tvisten med Storlivs på Rosengård Centrum har avslutats. Överenskommelsen innebär endast en mindre påverkan på bolagets finansiella ställning och resultat.
 • Personalkonvertibler har tecknats och inbetalats till ett belopp om 11,4 Mkr i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 7 maj 2019. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor. Vid full konvertering innebär detta att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.

Vi fortsätter vår tillväxtresa genom att öka förvaltningsresultatet med 35 procent” säger Olof Andersson, VD Trianon.Vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden där hög efterfrågan på bostäder samt minskade vakanser gör att vi kan se fram emot fortsatt ökning av förvaltningsresultatet framöver.”


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019, kl 08.00.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2019 på cirka 7,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2019 på cirka 7,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

Prenumerera

Dokument & länkar