Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2021 

 • Hyresintäkterna ökade med 15 procent och uppgick till 303,3 Mkr (263,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 188,6 Mkr (167,3) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (64).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 119,1 Mkr (102,5).
 • Periodens resultat uppgick till 519,4 Mkr (114,8) varav 513,0 Mkr (110,9) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 13,22 kr (2,65).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 487,4 Mkr (103,6).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 39,4 Mkr (-69,9).

Resultat i korthet andra kvartalet 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 152,6 Mkr (134,0).
 • Driftsöverskottet ökade med 10 procent och uppgick till 101,0 Mkr (91,9) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (69).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 66,4 Mkr (56,8).
 • Periodens resultat uppgick till 221,4 Mkr (72,6) varav 219,9 Mkr (70,6) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 5,64 (1,74).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 208,0 Mkr (50,0).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -2,2 Mkr (-20,6).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Nettouthyrningen uppgick till 1,8 Mkr andra kvartalet och 5,5 Mkr ackumulerat.

 • Förvärv av 25,6 procent av Signatur Fastigheter, noterat på Nasdaq First North Growth Market. Förvärvet gör Trianon till största ägare och bolaget kommer att redovisas som ett intressebolag framöver.
 • Sjuårigt hyresavtal har tecknats med vårdbolaget Praktikertjänst i kvarteret Hanna i Burlöv.
 • Förvärv av de utestående minoritetsandelarna i två bolag som vardera äger bostadsfastigheter i centrala Malmö och på Limhamn, vilket påverkar vinst per aktie positivt.
 • Ytterligare företagsobligationer om 100 Mkr har emitterats.
 • Försäljning av den kommersiella delen av Multihuset på Limhamn.
 • Tioårigt hyresavtal om 3 000 kvm har tecknats med Malmö stad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Torghuset på Entré.
 • Förvärv av utvecklingsfastighet med möjlig byggrätt om 15-20 000 kvm BTA i centrala Malmö.
 • Bostadsrättsprojektet Concordia 14 i centrala Malmö har färdigställts.
 • Förstärkning av organisationen med en chefsjurist samt inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

”Trianon uppvisar vid halvårsskiftet ännu ett lönsamt kvartal med hög tillväxt och ökningar på samtliga nivåer. Hyresintäkterna ökar andra kvartalet med 14 procent, driftnettot med 10 procent och förvaltningsresultatet med 17 procent. På en stark marknad är det utmanande att hitta kloka affärer och därför är jag både glad och stolt över våra senaste transaktioner. Dessa ökar vår förvärvskapacitet och kapacitet för nyproduktion ytterligare, vilket möjliggör fortsatt goda affärer och att vi även framåt når våra finansiella mål med god marginal.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Fastighets AB Trianon

Olof Andersson, VD,
040 611 34 97

olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys,
ekonomichef och vice VD,
040 611 34 85

mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021,
kl 08.00.


 

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.