Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Resultat i korthet för perioden januari – september 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 458,2 Mkr (405,5).
 • Driftsöverskottet ökade med 9 procent och uppgick till 294,5 Mkr (269,6) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (66).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 189,1 Mkr (170,3).
 • Periodens resultat uppgick till 778,2 Mkr (344,8) varav 771,3 Mkr (339,0) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 19,85 kr (8,65).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 702,7 Mkr (320,8).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 52,7 Mkr (-72,4).
   

Resultat i korthet tredje kvartalet 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 154,9 Mkr (142,3).
 • Driftsöverskottet ökade med 4 procent och uppgick till 105,9 Mkr (102,3) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (72).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent och uppgick till 70,0 Mkr (67,8).
 • Periodens resultat uppgick till 258,8 Mkr (230,0) varav 258,3 Mkr (228,1) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden om 6,63 (5,93).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 215,3 Mkr (217,2).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 13,3 Mkr (-2,5).
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter. Bolaget redovisas efter tillträdet den 1 september som joint venture.
 • Förvärv av centralt beläget bostadsprojekt i Svedala omfattande 3 700 kvm fördelat på 53 lägenheter.
 • Förvärv av ytterligare B-aktier i Signatur Fastigheter, varpå ett budpliktsbud på Signatur Fastigheter offentliggörs och därefter erbjudandehandling till aktieägarna. Den 21 september innehar Trianon 96,1 procent av aktierna. Bolaget redovisas från och med den 1 september som koncernbolag.
 • Förvärv av minoritetsandelar motsvarande 50 procent av handelsfastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn och äger efter förvärvet 100 procent i bolaget och fastigheten.
 • Efter försäljning av Rosengård Centrum och förvärv av Signatur Fastigheter uppnår Trianon målet att 80 procent av fastighetsvärdet ska utgöras av bostäder och samhällsfastigheter.

Händelser efter periodens utgång

Styrelsen beslutar om justerade finansiella mål och hållbarhetsmål 2022-2024.

Finansiella mål

 • Förvaltningsresultatet ska öka med 12% årligen. (oförändrat)
 • Avkastning på eget kapital ska överstiga 12% över en konjunkturcykel. (oförändrat)
 • Belåningsgrad ska ej överstiga 60%. (oförändrat)
 • Räntetäckningsgrad ska överstiga 1,75 ggr. (nytt, tidigare mål 1,5 ggr)
 • Årlig investeringsvinst från projektportföljen ska uppgå till minst 100 Mkr. (nytt)

Hållbarhetsmål

Trianon tillför ett nytt hållbarhetsmål som syftar till ett ökat fokus på företagets arbete med den miljömässiga hållbarheten.

 • Minska energiförbrukningen med 10 procent i kWh 2022-2024. (nytt)

Tidigare hållbarhetsmål att bygga fler hyreslägenheter med rimliga hyror samt renovera 200 lägenheter per år kvarstår. Därtill fortsätter vårt sociala arbete med jobb- och trygghetsskapande åtgärder i våra områden. Läs mer om våra mål på sidan 6 i delårsrapporten.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

”Vi lägger ett transaktionsintensivt och innehållsrikt kvartal till handlingarna där Signatur Fastigheter är det största förvärvet i bolagets historia, med ökad intjäningsförmåga som följd. Uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål, en stabil bas av över 80 procent bostäder och samhällsfastigheter samt vår goda finansiella ställning möjliggör fortsatt goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Fastighets AB Trianon

Olof Andersson, VD, 040 611 34 97,

 olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040 611 34 85,  

mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021,
kl 08.00.

                  

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Prenumerera