Kommuniké från årsstämma i Trianon

Report this content

Trianons årsstämma hölls onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Utdelning
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens reviderade förslag, att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsearvode
Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera. Vidare beslöts att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av sju ledamöter med två suppleanter. Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omvaldes som suppleanter. Vidare valdes Jens Ismunden och Axel Barchan till nya styrelseledamöter i bolaget. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande.

Valberedning
Inför årsstämman 2021 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2020, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Tack
Avslutningsvis tackades avgående styrelseledamoten Jan Barchan och avgående revisorn Tomas Ahlgren för sina förtjänstfulla insatser för bolaget.

Anpassningar med anledning av pandemin
Med anledning av pandemin och risk för smittspridning vidtog Trianon ett antal åtgärder i syfte att begränsa riskerna och möjliggöra för aktieägarna att, trots rådande omständigheter, kunna delta i stämman. Bland annat förinspelades en film där bolagets verkställande direktör kommenterar det gångna året, bolagets verksamhet och fokus för 2020. Filmen finns tillgänglig på Trianons webbplats https://ir.trianon.se/

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Om Trianon
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20,
e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se.

  

Prenumerera

Dokument & länkar