Trianon emitterar en hållbar hybridobligation om 400 Mkr

Report this content

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (”Hybridobligationen”) på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare. Hybridobligationen emitteras under ett ramverk om 500 Mkr och har evig löptid. Hybridobligationen kommer att löpa med en initial rörlig ränta om Stibor 3m + 7,0 procent. Emissionsdatum planeras till den 17 april 2019. Hybridobligationen kommer att bokföras som eget kapital.

Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk, med inriktning på social hållbarhet, daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö som offentliggjordes i februari 2019 och som förväntas tillträdas den 30 april 2019.

Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större norska, finska, danska och svenska institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi med att äga och förvalta ett koncentrerat bestånd i Malmö uppskattas av kapitalmarknaden. Huvudsakligen består beståndet av bostads- och samhällsfastigheter med attraktiva inslag av nyproduktion av hyresrätter och fastighetsutveckling. Vidare är det glädjande att vi i och med denna Hybridobligation är med och bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Malmö”, säger Olof Andersson, VD

Mer information om vårt hållbara ramverk finns tillgängligt på trianon.se/investor-relations/hallbar-hybrid-2019.

Nordea har agerat som finansiell- och hållbarhetsrådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 16:40 CET.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 54 fastigheter om 272 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2018 på cirka 5,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: corp@avanza.se.  

För mer information se: www.trianon.se                     

Taggar:

Prenumerera