Trianon emitterar icke säkerställda hållbara obligationer och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande avseende dess utestående obligationer

Report this content

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor (de ”Nya Hållbara Obligationerna”).

De Nya Hållbara Obligationerna har en löptid om 2 år med slutligt förfall i juni 2025 och löper med en ränta om 3 månaders STIBOR + 500 baspunkter. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Hållbara Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Hållbara Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets etablerade hållbarhetsramverk inklusive investeringar i energieffektiviseringar och andra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter samt nya fastighetstransaktioner.

Trianon offentliggör även resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Bolaget offentliggjorde den 29 maj 2023 (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående obligationer med förfall i augusti 2023 med ISIN SE0015530985 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 den 2 juni 2023. Innehavare av Obligationer har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 72,5 miljoner kronor. Trianon meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100 procent av nominellt belopp. Trianon kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas vara den 12 juni 2023. Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Carnegie Investment Bank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hållbara Obligationerna och Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97,
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Telefon: 040 611 34 85,
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2023, kl. 16:30.


Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2023 på cirka 13 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Prenumerera

Dokument & länkar