Trianon förvärvar bostäder, byggrätter och utvecklingsfastighet i Svedala

Report this content

Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Svedala omfattande cirka 14 000 kvm fördelat på 208 lägenheter samt byggrätter och en utvecklingsfastighet för ytterligare bostads- och fastighetsutveckling. Det överenskomna fastighetsvärdet är 169 Mkr. Förvärvet är ett av flera den senaste tiden i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.

Som tidigare pressmeddelats har Trianon valts ut av Svedala kommun som köpare av fastigheterna. Avtal har idag tecknats med Bostads AB Svedalahem om förvärv av fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) omfattande cirka 14 000 kvm fördelat på 208 lägenheter samt med Svedala Exploaterings AB Svedab om utvecklingsfastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus) omfattande cirka 1 600 kvm yta med möjlig bostadsförtätning. Dessutom är ett markanvisningsavtal tecknat med Svedala kommun avseende Svedala 25:18 (Gamla IP) med möjlig byggrätt om cirka 10 000 kvm BTA fördelat på 90-120 lägenheter.

Säljare är de kommunala fastighetsbolagen Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB Svedab. Markanvisningsavtalet är tecknat mellan Svedala kommun och Trianon. Det överenskomna fastighetsvärdet för bostadsfastigheten, baserat på marknadsvärderingar, uppgår till 161 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 11 500 kr per kvadratmeter. Överenskommet fastighetsvärde baserat på marknadsvärderingar för utvecklingsfastigheten är 7,5 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform för bostadsfastigheterna och utvecklingsfastigheten. Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 april 2021. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Det här är vårt första större förvärv av bostäder i Svedala och vi ser fram emot att tillämpa vår förvaltningsmodell med stort engagemang och hög lokal närvaro. Att som långsiktig ägare dessutom ha möjlighet att utveckla ytterligare bostäder i Svedala innebär stor potential till värdeskapande för Trianon” säger Olof Andersson VD på Trianon.

De förvärvade fastigheterna är belägna i centrala Svedala med gångavstånd till service och tågstation. Svedala var den kommun i Skåne som ökade mest i befolkningsantal 2020.

”Vi tror på Svedala som en framåt och attraktiv kommun och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen”, fortsätter Olof Andersson.

”Vi välkomnar en seriös och långsiktig fastighetsägare till Svedala, vi har haft ett mycket gott samarbete i och med överlämnandet av våra fastigheter och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med stadsutvecklingen”, säger Cecilia Önnevik, VD för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.

”Det är glädjande att Trianon nu etablerar sig i Svedala kommun och bidrar till att kommunen kan fortsätta att växa på ett hållbart och planerat sätt”, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Cecilia Önnevik, VD Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB Svedab
040-626 80 44
cecilia.onnevik@svedalahem.se

Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande
Svedala kommun
0709-47 81 32
linda.allanssonwester@svedala.se

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
 info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 82 fastigheter om 402 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2020 på cirka 9,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Prenumerera

Dokument & länkar