Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon”) har förvärvat ytterligare B-aktier i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”) och innehar därmed totalt 21 044 843 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 60,2 procent av antalet aktier och 60,0 procent av antalet röster.

Trianon offentliggjorde den 27 juli 2021 att Trianon förvärvat 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”), varigenom gränsen för budplikt passerades. Den 24 augusti 2021 lämnade Trianon ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter (”Erbjudandet”) och en erbjudandehandling offentliggjordes den 27 augusti 2021 (”Erbjudandehandlingen”). Acceptfristen i Erbjudandet löper mellan den 30 augusti och den 20 september 2021.

Trianon har nu förvärvat ytterligare 2 669 940 B-aktier i Signatur Fastigheter i ett antal olika transaktioner på Nasdaq First North Growth Market, motsvarande cirka 7,6 procent av antalet aktier och röster i Signatur Fastigheter. Trianons innehav i Signatur Fastigheter uppgår därmed totalt till 21 044 843 B-aktier, motsvarande cirka 60,2 procent av antalet aktier och 60,0 procent av antalet röster i Signatur Fastigheter. Förvärven genomfördes mot kontant vederlag, till ett pris om 20,50 kronor per aktie, och föranleder därmed ingen ändring av villkoren för Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet, se Trianons pressmeddelande den 24 augusti 2021 samt Erbjudandehandlingen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 9 september 2021 klockan 09:00 CEST.
 

Viktigt meddelande

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Trianon avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Prenumerera

Dokument & länkar