Trianon genomför en riktad nyemission av aktier av serie B och tillförs 210 miljoner kronor

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Fastighets AB Trianon ("Trianon" eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 2,1 miljoner aktier av serie B (”Nyemissionen”). Priset fastställdes till 100 kronor per aktie genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande, och motsvarar en premie om 2 % jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 27 november 2019. Nyemissionen innebär att Trianon tillförs 210 miljoner kronor före emissionskostnader. Mot bakgrund av det stora intresset från investerare har därutöver Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, sålt 800 000 befintliga aktier av serie B på samma villkor som i Nyemissionen.

Genom transaktionen har 2 100 000 nya och 800 000 befintliga aktier av serie B framgångsrikt placerats hos ett antal institutionella och andra investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Grenspecialisten och SEB Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett snabbt och effektivt sätt möjliggöra fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd, genomföra förvärv samt att diversifiera aktieägarbasen i Bolaget och främja likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av det stora intresset från investerare och i syfte att ytterligare diversifiera aktieägarbasen och främja likviditeten i Trianons aktie inför det tidigare offentliggjorda och planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad sålde styrelseordförande Mats Cederholm, styrelseledamot Jan Barchan och VD Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, sammanlagt 800 000 aktier av serie B på samma villkor som i Nyemissionen. Efter transaktionen kommer Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, att inneha sammanlagt cirka 60 % av aktierna och cirka 71 % av rösterna i Trianon.

Bolaget och de säljande aktieägarna har, på sedvanliga villkor, ingått lock-up-åtaganden avseende framtida emissioner respektive avyttringar under en period om 180 respektive 90 dagar.

Efter Nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 36 465 500, varav 1 521 118 aktier av serie A och 34 944 382 aktier av serie B. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 6 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2019, kl. 22.30.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2019 på cirka 7,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

För mer information se: http://www.trianon.se

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Trianon i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Trianon har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

ABG Sundal Collier (”ABGSC”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) agerar för Trianons och de säljande aktieägarnas räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. ABGSC och Nordea är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Prenumerera

Dokument & länkar