Trianons valberedning inför årsstämman 2021

Report this content

I enlighet med beslut på årsstämma 17 juni 2020 ska styrelsens ordförande sammakalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest AB), Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Johannes Wingborg (Ägaransvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt Mats Cederholm (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Malin Ruijsenaars lämnar valberedningen och ersätts av Johannes Wingborg. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 25 februari 2021 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn, torbjorn.granevarn@visita.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Torbjörn Granevärn, valberedningens ordförande
Telefon: 08-762 74 63
E-post: torbjorn.granevarn@visita.se

Mats Cederholm, styrelseordförande
Telefon: 073-362 61 61
E-post: mocederholm@hotmail.com

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 80 fastigheter om 382 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2020 på cirka 8,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se  

Prenumerera

Dokument & länkar