• news.cision.com/
  • Fastighetsbolaget Emilshus/
  • Emilshus offentliggör utfallet av erbjudandet om teckning av B-aktier – handeln i Emilshus B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm påbörjas idag

Emilshus offentliggör utfallet av erbjudandet om teckning av B-aktier – handeln i Emilshus B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm påbörjas idag

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Emilshus” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet ("Erbjudandet") om teckning av Bolagets stamaktier av serie B ("B-aktier") samt noteringen av Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige och har i betydande grad övertecknats. Handeln med Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm påbörjas idag den 13 juni 2022.

 

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckningskursen per B-aktie i Erbjudandet uppgick till 28 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde på samtliga utestående B-aktier och stamaktier av serie A i Bolaget före Erbjudandet om cirka 1 860 miljoner kronor.
  • Erbjudandet (inklusive övertilldelning) omfattar 27 000 000 nyemitterade B-aktier, motsvarande en utspädning om 23,7 procent av det totala antalet aktier och 12,4 procent av det totala antalet röster i Bolaget.[1]
  • 3 000 000 B-aktier som omfattas av Erbjudandet avser övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kommer att kunna utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer de nyemitterade B-aktierna tillföra Bolaget cirka 756 miljoner kronor före transaktionskostnader.
  • Tredje AP-fonden, fonder förvaltade och rådgivna av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Odin Forvaltning AS, Carnegie Fonder AB, Lannebo Fonder AB, PriorNilsson Fonder och NRP Anaxo Management har tillsammans med de nuvarande ägarna AB Sagax (”Sagax”) och NP3 Fastigheter AB (”NP3”), på samma villkor som övriga investerare, tecknat 20 400 000 B-aktier för totalt 571 miljoner kronor, motsvarande cirka 76 procent av Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
  • Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget tecknade B-aktier i Erbjudandet på samma villkor som övriga investerare.
  • Handeln i Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm påbörjas idag, den 13 juni 2022, under kortnamnet (ticker) EMIL B respektive EMIL PREF. Handeln i B-aktier är villkorad till och med likviddagen som beräknas till den 15 juni 2022.
  • För att möjliggöra leverans av aktier i Erbjudandet har Sagax (genom ett helägt dotterbolag) och NP3 lånat ut B-aktier i Emilshus till Carnegie för den del av Erbjudandet som de inte tecknat. Detta avser sammanlagt 21 600 000 B-aktier som kommer att återlämnas efter registreringen hos Bolagsverket av de nyemitterade B-aktierna som omfattas av Erbjudandet.


Johan Ericsson, styrelseordförande i Emilshus, kommenterar:

”Vi är stolta och glada att möta ett så stort intresse för Emilshus från både välrenommerade institutioner och privatinvesterare, i synnerhet i rådande marknad. I kombination med ett starkt stöd från befintliga stora ägare får vi en mycket bra och långsiktig ägarbas när bolaget tar nästa steg i sin expansion. Med stamaktien noterad på huvudlistan och med cirka 3 500 nya stamaktieägare tar vi nu sats mot en fortsatt stark tillväxt med kvalitet och god lönsamhet.”

Jakob Fyrberg, VD på Emilshus, kommenterar:

”Stamaktienoteringen är ännu en milstolpe i Emilshus framgångsrika utveckling. Vi har skapat ett stabilt fastighetsbestånd med starka kassaflöden och en trygg, lokal förvaltning. Jag ser nu fram emot att driva Emilshus fortsatta tillväxtresa tillsammans med våra engagerade medarbetare och välkomnar alla nya stamaktieägare.”

 

Om Emilshus:

Emilshus är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Växjö som, med utgångspunkt i Småland och småländsk företagskultur, fokuserar på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning.

Emilshus affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Fokus är hög direktavkastning i kombination med hyresavtal med långa löptider och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. Syftet är att bygga nära och stabila relationer med sina hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang.

 

Rådgivare:

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Distributor.

 

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022, kl. 07:30 CEST.

 

 

För ytterligare information:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Emilshus - Fabriksgatan 1A - 574 38 Vetlanda – www.emilshus.com

 

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

 

Viktig information:

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden relaterade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien får informationen i detta pressmeddelande endast distribueras till personer som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018. Vidare får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

 

[1] Utspädningen är beräknad utifrån att antalet aktier och röster i Bolaget före Erbjudandet innefattar de 1 504 898

preferensaktier som emitterades till NP3 Fastigheter AB i den kvittningsemission som beslutades om under den extra bolagsstämman som genomfördes den 7 juni 2022.

Prenumerera

Dokument & länkar