Emilshus undersöker möjligheten att emittera ytterligare företagsobligationer samt informerar om genomförd företrädesemission

Report this content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke säkerställda företagsobligationer under ramverket för befintligt obligationslån 2019/2022 (ISIN: SE0013409265). Emilshus har mandaterat ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) som rådgivare för att arrangera investerarmöten med start den 11 mars 2021. En obligationsemission om minimum SEK 100 miljoner inom befintligt rambelopp om SEK 500 miljoner, varav SEK 300 miljoner utestår med slutligt förfall i december 2022, kan komma att följa, förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden avses användas till generella verksamhetsändamål.

Emilshus offentliggör även att Bolaget har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka SEK 85 miljoner i mars månad 2021. Bolagets största ägare Aptare Fastigheter, Sagax och NP3 har tecknat sina respektive pro rataandelar av emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com 
Telefon: +46 70 593 95 96

 

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021, kl. 09.00 CET.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd upp per 31 dec 2020 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lätt industri / logistik, kontor och handel.

Prenumerera

Dokument & länkar