Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) Delårsrapport januari–september 2021

Report this content

Perioden januari – september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 198 622 tkr (128 597).
 • Driftsöverskottet var 164 752 tkr (104 943).
 • Förvaltningsresultatet var 95 581 tkr (55 526).
 • Periodens resultat uppgick till 309 367 tkr (58 615).
 • Förvaltningsresultat per stamaktie uppgick till 1,44 kr (0,92).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 4,76 kr (0,97).
 • Substansvärde per stamaktie uppgick till 21,55 kr (14,26).

Väsentliga händelser under och efter perioden januari – september 2021
Första kvartalet

 • Emilshus tecknade under första kvartalet avtal om förvärv av fyra fastigheter i Jönköping, Gislaved och Växjö till ett fastighetsvärde om 289 mkr. Fastigheterna som innefattar lokaler för lätt industri, lager och kontor har en total uthyrningsbar area om cirka 33 500 kvm och tillträddes under andra kvartalet.
 • I februari genomfördes en företrädesemission där i stort sett samtliga aktieägare tecknade sin andel. I mars emitterade Emilshus, inom ramen för befintligt obligationslån, ytterligare obligationslån på 150 mkr. Båda emissionerna fulltecknades och har inbetalats.
 • Emilshus förändrade löptiden för en kreditvolym om totalt 540 mkr genom en omläggning av delar av koncernens banklån.

Andra kvartalet

 • I april tecknade Emilshus avtal om förvärv av en fastighetsportfölj med lokaler för industri/lager och livskraftig handel i Växjö för en köpeskilling om 1 205 mkr. Portföljen innehåller tio förvaltnings­­­fastigheter om cirka 40 000 kvm och sju projektfastigheter om cirka 42 000 kvm. Förvaltningsfastigheterna tillträddes den 31 maj 2021 och projektfastigheterna tillträds löpande under 2021/2022.
 • Lisa Johansson tillträdde den nyinrättade tjänsten som hållbarhetsansvarig.
 • I juni förvärvades fastigheter i Kalmar, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Västervik till ett fastighetsvärde om 179 mkr med årligt hyresvärde om 13,3 mkr. Tillträde skedde i andra och tredje kvartalet 2021.
 • I juni fattade en extra bolagsstämma beslut om att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, varpå en riktad nyemission av preferensaktier och teckningsoptioner om cirka 150 mkr genomfördes till Sagax och NP3.

Tredje kvartalet

 • Styrelsen fattade i juli beslut om att under hösten undersöka möjligheten att emittera ytterligare 150-200 mkr i preferensaktier samt att ansöka om marknadsnotering av preferensaktierna.
 • I augusti höll Emilshus en extra bolagsstämma. Beslut fattades bland annat om aktiesplit.
 • I augusti stärktes Emilshus ledningsgrupp med Helen Arvidsson som redovisningschef.
 • Den 20 september 2021 genomfördes en aktiesplit där varje aktie delades upp i tio aktier av samma aktieslag som tidigare. Det nya antalet aktier registrerades på respektive aktieägares konto från och med den 21 september 2021.
 • I september offentliggjorde Emilshus sin avsikt att genomföra ett erbjudande av nya preferensaktier i bolaget och en notering av preferensaktierna på Nasdaq First North Growth Market.
 • I september fastslogs nytt tillväxtmål samt finansiella riskbegränsningar. Emilshus strategi är att fortsätta växa både organiskt och via förvärv och har som målsättning att uppnå ett fastighetsbestånd med ett samlat fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom tre år.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 1 oktober 2021 var första handelsdag för Emilshus preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market.
 • Emilshus erbjudande av preferensaktier var kraftigt övertecknat. Intresset för erbjudandet var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige. Emissionen omfattade 7 246 377 preferensaktier och priset per preferensaktie uppgick till 27,60 kronor, vilket innebär en initial bruttolikvid om 200 mkr. Genom att utnyttja övertilldelningsoptionen tillfördes Emilshus ytterligare 30 mkr (d v s totalt 230 mkr före transaktionskostnader) och emissionen omfattade slutligen sammanlagt 8 333 333 preferensaktier, vilket motsvarar 10,4 procent av det totala antalet utestående aktier och 4,5 procent av det totala antalet röster i Emilshus efter erbjudandets genomförande. Sammanlagt tillfördes Emilshus cirka 7 600 nya preferensaktieägare.
 • I oktober tecknade Emilshus avtal om förvärv av fastigheter i
  Värnamo och Växjö till ett fastighetsvärde om 422 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 31,8 mkr och en återstående genomsnittlig avtalslängd om 20,1 år. Fastigheterna som är fullt uthyrda planeras tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

VD kommenterar – Fortsatt tillväxt och breddat ägande

Emilshus kan summera till nio mycket förvärvsaktiva månader 2021. Likt tidigare kvartal präglades det tredje kvartalet 2021 av hög aktivitet i Emilshus vad avser både fastighetsförvärv och kapitalmarknadsaktiviteter.

På kapitalmarknaden har Emilshus emitterat preferensaktier för 380 mkr i två etapper varefter dessa också noterades på Nasdaq First North Growth Market i början av oktober. Intresset för Emilshus preferensaktie var mycket stort vilket resulterade i en kraftig överteckning. Glädjande för bolaget och ett kvitto på att Emilshus har rätt affärsidé med en fokuserad fastighetsrörelse, en bra hyresgäststruktur och hyresavtal med långa löptider. Sammantaget ger detta starka och stabila kassaflöden vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Under perioden har avkastningskraven för Emilshus fastighetsbestånd, med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-/dagligvaruhandel, sänkts vilket har påverkat fastighetsportföljens värde positivt. De orealiserade värdeförändringarna uppgick för perioden totalt till 293 mkr.

Under kvartalet kommunicerade vi nya tillväxtmål för Emilshus. Målsättningen är att Emilshus ska växa från nuvarande fastighetsvärde om 4 miljarder kronor till 10 miljarder kronor inom tre år. Detta inom ramen för bolagets affärsidé med fokus på fastigheter för lätt industri, proffshandel/industriservice, dagligvaruhandel och externhandel, främst lågprishandel. Parallellt med att bolaget växer kommer organisationen också att stärkas, allt för att säkerställa organisatorisk stabilitet och kapacitet för ytterligare tillväxt.

Det är speciellt viktigt att tillväxten åtföljs med en utbyggd förvaltningsorganisation. En stark förvaltningsorganisation har nära och regelbundna kontakter med bolagets hyresgäster. Därtill kommer att en stor del av hållbarhetsarbetet hanteras inom förvaltningen. Sammantaget gör detta förvaltningen till en nyckelfunktion, i synnerhet för Emilshus med vårt starka lokala fokus. Förutom de två förvaltningskontoren i Vetlanda och Växjö kommer vi därför att öppna lokalkontor i Kalmar och Jönköping så snart förvaltningsvolymerna blir något större på dessa orter.

Hösten 2021 fortsätter i högt tempo med nya förvärv. Efter kvartalet tecknade vi avtal om förvärv av fastigheter i Växjö och Värnamo till ett värde om 422 mkr. Det är lätt industri och lager med långa hyresavtal som passar Emilshus mycket väl. Efter fullföljda förvärv avseende tecknade men ej tillträdda fastigheter kommer Emilshus att ha ett fastighetsbestånd till ett värde om cirka 5,1 miljarder kronor. Därtill kommer en ökad efterfrågan på om- och tillbyggnation från våra hyresgäster. Det småländska näringslivet går bra och en rad satsningar sker i takt med att Sverige startar upp efter den långa och påfrestande covidpandemin. Som en effekt tecknade Emilshus under tredje kvartalet nya avtal med några av bolagets större hyresgäster inom sektorn lätt industri avseende tillbyggnationer som innebär förlängda hyresavtal och ökade hyresflöden.

Smålands starka och mycket differentierade näringsliv med många små och medelstora företag samt flera livskraftiga orter skapar många intressanta affärsmöjligheter. I synnerhet gäller detta för Emilshus. Vår lokala närvaro i kombination med bolagets ägarbild och kapacitet att agera i kapitalmarknaden ger Emilshus utmärka förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt som ett småländskt fastighetsbolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post:
jonas.karlsson@emilshus.com  
Telefon: 0383-212 01

Denna information är sådan information som Emilshus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 18:00.

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.