Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2000.

3(1) FastPartner AB (publ), (tidigare Fastighetspartner NF AB) org nr 556230-7867, får härmed avge bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2000. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per årsskiftet totalt 483.580 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 75% av beståndet och resterande 25% utgörs av bostäder. Under året har en riskkapitalverksamhet byggts upp. Totalt har FastPartner investerat 114 MSEK i 12 st icke fastighetsrelaterade företag, främst inom IT och medicinsk teknik. Strategin för den nya riskkapital rörelsen är att i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen, investera i och utveckla företag inom IT och medicinsk teknik. Resultat FastPartner redovisar ett resultat efter skatt på 23,6 (-16,4) MSEK. Resultatet har belastats med av skrivningar på byggnader med 28,7 (30,6) MSEK. Resultatskillnaden förklaras främst av respektive års fastighetsförsäljningar. 1999 års resultat inkluderar realisationsförluster om totalt 12,2 MSEK medan årets resultat innehåller realisationsvinster på 31,1 MSEK, varav 2,0 från riskkapitalrörelsen. Förvaltnings resultatet, dvs resultat före skatt exkl. reavinster /förluster, poster av engångskaraktär och avskrivningar uppgår för 2000 till 15,2 (23,4) MSEK dvs en försämring med 8,2 MSEK, varav drygt 5 MSEK förklaras av kostnader i riskkapitalrörelsen. Fastighetsrörelsen Hyresintäkterna för perioden uppgick till 339,5 (353,6) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. Resultatutveckli 2000 2000 2000 2000 1999 ng per kvartal kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 Hyresintäkter 82,4 83,1 86,3 87,7 90,0 Fastighetskostna -36,5 -30,4 -31,7 -36,2 -35,6 der Driftnetto 45,9 52,7 54,6 51,5 54,4 Avskrivningar -6,6 -7,4 -7,3 -7,4 -7,3 Central -3,1 -3,2 -4,3 -3,0 -4,1 administration Resultat vid 13,1 7,8 7,1 0,1 -13,1 försäljning mm Återbäring SPP 7,0 Rörelseresultat 49,3 49,9 57,1 41,2 29,9 Finansiella -39,2 -44,4 -44,5 -44,0 -40,2 poster Resultat efter 10,1 5,5 12,6 -2,8 -10,3 finansiella poster Under perioden har vakanserna, definierade som hyresvärdet på outhyrda lokaler och bostäder, på årsbasis ökat från 9,7% till 10,1%. Ökningen beror på att de fastigheter som sålts under året haft låga vakanstal och att förvärv av och tomställningar i projektfastigheter påverkar vakansgraden med 1,5%. Driftnettot uppgick till 204,7 (216,1) MSEK. Rörelsekapitalet definierat som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder ökade med 80,7 MSEK, som en följd av omstruktureringen i fastighetsbeståndet. Finansnettot för fastighetsförvaltningen och projektfastigheter uppgick till -172,1 (-174,5) MSEK, häri ingår räntebidrag om 1,1 (3,3) MSEK. Projektfastigheter "Folkanhuset" vid Östermalmstorg Planerna för denna fastighet är rivning och nybyggnad av ett hotell helt inriktat på de krav som hotellgäster med anknytning till IT-, internet- och mediabranscherna kan ha. I anslutning till hotellet kommer att byggas ett antal exklusiva butiker. Detta projekt har alla förutsättningar att skapa ett mer levande Öster malmstorg och bli en naturlig träffpunkt för både boende, turister och affärsfolk. FastPartner och PEAB äger 50% var av fastigheten. En förutsättning för projektets genomförande är en planändring. Arbetet med denna planändring startade under november månad. Beslut om planändring skall meddelas inom kort. Västberga Projekteringsarbetet för Sandvik Coromants nya forskningsanläggning har inletts. Byggstart är planerad under innevarande år. Om- och tillbyggnationen kommer att omfatta c:a 12.000 kvm. Detta är första etappen i förädlingen av de fastigheter i Västberga som planeras tillsammans med Sandvik. Märsta Centrum FastPartner har med JM Bygg och CentrumUtveckling AB träffat samarbetsavtal om förnyelse och expansion av Märsta Centrum. Även i detta ärende pågår arbete med planändring, främst avseende JM:s planerade tre fastigheter för bostadsrätter. För den kommersiella delen pågår förhandlingar med attraktiva hyresgäster. Som ett led i Märsta Centrums omdaning förvärvades i april tomträtten till Märsta 1:192 för 10,1 MSEK, med 3.500 kvm säljyta. Stallmästaregården Under året har det välkända värdshuset Stallmästare gården tillförts 50 pietetsfullt nyproducerade hotellrum. Ytterligare 20 rum är under produktion. Invigning av hotellet skedde 1 september. Hotellet blev nyligen av Dagens Industri utsett till Sveriges bästa hotell. Catella har förhandsvärderat projektet till 130- 160 MSEK, vilket ger ett övervärde på c:a 30 MSEK för FastPartners 50%-iga andel. Investeringar och försäljningar Som ovan nämnts har en fastighet i Märsta Centrum förvärvats för 10,1 MSEK. Härutöver har en mindre fastighet i Strängnäs förvärvats för 3,6 MSEK. Under året har fyra fastigheter i Sverige sålts för 334 MSEK och två i Norge för 115 MNOK med en sammantagen realisationsvinst om 29,1 MSEK. Ny-, om-, och tillbyggnad av fastigheter har skett för 31,2 (34,1) MSEK. Det enskilt största projektet är en ombyggnad och anpassning för Tele 2 Norge på Ulvenveien i Oslo för 15,7 MSEK. Det bokförda värdet av fastighetsportföljen har förändrats enligt följande: (MSEK) Bokfört värde 000101 351 (inkl pågående arbeten) 6,5 +Förvärv 13, 7 +Investeringar i 31, befintliga fastigheter 2 +Förändring pågående 0,3 arbeten -Försäljningar - 424 ,2 +/-Omräkningsdifferens 0,6 NOK -Avskrivningar enligt - plan 28, 7 Bokfört värde 001231 310 (inkl pågående arbeten) 9,4 Finansiell ställning Likvida medel , inkl outnyttjad checkkredit om 0,3 (1,7) MSEK uppgick vid periodens slut till 30,4 (23,9) MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2.526,5 (2.847,0) MSEK. Medelräntan för koncernens långfristiga lån hos kreditinstitut 2.404,3 MSEK var per 2000-12-31 6,1 % (6,1%). Medelräntan på den svenska låneportföljen 2.305,3 MSEK var 6,0% (5,9%). Lånestruktur (2000-12-31) Löpt And id Volym el Medelrä nta 2001 1664,7 69 5,9 2002 300,1 12 6,8 2003 251,8 10 6,1 2004 37,4 2 7,4 2005 47,8 2 6,6 >200 102,5 5 6,9 5 Tota 2404,3 100 6,1 lt Fastighets- och substansvärden Fastigheterna har värderats genom en intern avkastningsvärdering. Avkastningsvärdet är lika med summan av nuvärdena av tio års bedömda betalningsströmmar samt nuvärdet av ett restvärde som beräknas med ett genomsnittligt avkastningskrav på 8,6% på det bedömda driftnettot år 10. Med ett antagande om 1,5% årlig inflation och 6,0% realränta, vilket ger en diskonteringsfaktor om 7,5%, blir det bedömda verkliga värdet på fastighetsbeståndet 3.345 MSEK, vilket ger ett övervärde på 235 MSEK. Substansvärdet, exkl. projektfastigheter och riskkapitalportföljen, per aktie blir då 17,70 (17,59). Det bokförda substansvärdet är 13,33 (12,97). Skattefrågor Koncernens uppskjutna skattefordringar överstiger de uppskjutna skatteskulderna. Skattemyndigheten höjde 1999 taxeringen för två koncernföretag med en tillkommande skatt om tillsammans 12,0 MSEK som följd. Beslutet har överklagats till länsrätten, som ännu ej behandlat ärendet. Länsrätten har dock medgivit anstånd med skattebetalningen. Skatte myndighetens beslut innehöll ej något nytt i skatteprincipfrågan. Företaget har ej funnit skäl att ändra uppfattning om skattepliktig inkomst för berörda år och därför ej reserverat för det tvistiga beloppet. Riskkapitalrörelsen Verksamheten startade i april månad då FastPartner av sitt moderbolag Compactor köpte samtliga dess aktier i onoterade bolag för 71,5 MSEK. Överlåtelsen skedde på för FastPartner förmånliga villkor. Följande företag ingick i överlåtelsen med i tabellen angivna ägarandelar, vilka delvis förändrats under året. LinkTech 12% LinkMed 10% Sygn 6% Software Snowdrops 8% Svensk 8% Vodka Svenska 33% Stadshotel l Alberto 18% Biani LinkTech är ett lokalt baserat riskkapitalbolag med inriktning mot teknikorienterade bolag i Linköpingsregionen. LinkMed är ett riskkapitalbolag sysslar med investeringar inom medicinsk teknik och bioteknik. Sygn Software är en programvaruleverantör som erbjuder ett webbaserat virtuellt kontor inklusive struktur- och dokumenthantering. Snowdrops arbetar med e-handel inom kosmetik- och skönhetsbranschen. Svensk Vodka tillverkar och marknadsför alkoholbaserade märkesvaror. Alberto Biani är ett modehus i Milano med egen design och tillverkning. FastPartner har dessutom förvärvat 3,2% av kapitalet i Telephony.com Ltd. Bolaget är verksamt som teleoperatör med inriktning mot betalkortsmarknaden. Genom en riktad nyemission av 800.000 FastPartner- aktier förvärvades 15% av det nybildade V2H Supercast AB. V2H står för Video To Home och erbjuder videofilmer via internet. Genom träffade avtal med bl.a. Warner Bros, Egmont och Hearst Entertainment har V2H fått tillgång till mer än 25.000 filmtitlar. I en nyemission tecknades 10% av aktiekapitalet för 10 MSEK i Aktiv IT som är ett inkubatorföretag med inriktning att skapa nya verksamheter baserade på bl.a. bolagets 600 internetadresser. FastPartner har förvärvat 18% av aktiekapitalet i Beep Network AB för 4,5 MSEK. Beep Network utvecklar och tillverkar kassasystem och terminaler med speciell inriktning mot modeindustrin. Innehavet i LinkTech har ökat genom att FastPartner har tecknat aktier för 3,1 MSEK i en företrädesemission till aktieägarna. Detta bolag har också gjort en riktad emission till Gustav Douglas närstående bolag om 25 MSEK, motsvarande 10% av bolaget. Efter dessa emissioner uppgår FastPartners ägarandel i bolaget till knappt 11 %. För 8 MSEK har 30 % av Litium Affärskommunikation AB förvärvats. Bolagets affärsinriktning är internetbaserad affärskommunikation med fokus på den s.k. B2B marknaden. Intäkterna under perioden uppgår till 2,0 MSEK och utgörs av vinst vid försäljning av aktierna i Svenska Stadshotell AB. (MSEK) Kv 4 Helår Försäljni 0, 2, ngsvinst 0 0 Räntekost - - nader 2, 5, 0 1 Resultat - - 2, 3, 0 1 Ny firma Bolaget har fått registrerat ny firma Fast Partner AB (publ) med Fastighetspartner NF som bifirma. I samband härmed har bolaget antagit ett profilprogram som har lanserats i februari 2001 med bl.a. ny logotype. Nyemission Genom apportemissionen i samband med förvärvet av aktier i V2H har bolagets aktiekapital ökat med 8.000.000 kr till 537.112.120 och antalet aktier med 800.000 st till 53.711.212. Extra bolagsstämma Vid en extra bolagsstämma i maj månad bemyndigades styrelsen att förvärva egna aktier, dock ej överstigande en tiondel av samtliga aktier i FastPartner. Detta bemyndigande har ej utnyttjats. Utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Informationstillfällen 2001-2002 Ordinarie bolagsstämma 24 april 2001 kl. 16.00 Delårsrapport per 31/3-200124 april 2001 Delårsrapport per 30/6-200123 augusti 2001 Delårsrapport per 30/9-20011 november 2001 Bokslutkommuniké för 2001 februari 2002 Stockholm den 22 februari 2001 Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00370/bit0002.doc Hela Boklsutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00370/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar