Det nya Märsta Centrum

Det nya Märsta Centrum. Fastighetspartner, ägare till Märsta Centrum, har med JM Bygg och CentrumUtveckling AB träffat samarbetsavtal om förnyelse och expansion av Märsta Centrum. Bakgrunden är att Märsta Centrum de senaste åren har haft en negativ utveckling vad avser butikernas försäljningsvolym. Det kan sättas i samband med den extremt konkurrensutsatta marknad som råder i Sigtuna kommun. Vi kan dock konstatera , att det finns en stor potential för Märsta Centrum att kunna återta marknadsandelar samt att regionen är mycket expansiv. Långsiktigt har också Märsta Centrum stärkt sin konkurrenssituation genom att satsa på service till kommuninnevånarna genom att bl a bygga ut Post, Apotek, Bibliotek, Polisstation, Folktandvård och diskussioner kommer även föras med Systembolaget hur deras butik ska anpassas till tidens krav. De kontorsytor som finns i centrumet har de senaste åren varit nästintill fullt uthyrda. Inte på flera år har det funnits några vakanser i bostadsbeståndet vilket utgör bevis på den stora bostadsbrist som råder i kommunen. Ambitionerna framöver kommer helt att inrikta sig på att behålla nuvarande butiksinnehavare och att fylla de nu lediga och nytillkommande butikerna med hyresgäster med attraktiv verksamhet. Köpunderlaget i centrumet beräknas väsentligt komma att öka. För att möjliggöra förnyelsen av centrumet har Fastighetspartner bl a beslutat att sälja bygg-rätter omfattande ca 12 000 m2 uthyrningsbar yta till JM. De åtgärder som nu kommer att vidtagas är följande. I nordöstra delen av Märsta Centrum planeras att uppföras ett 4-vånings bostadshus med ca 40 lägenheter på totalt 4 500 m2. Vidare planeras att uppföras ett 17 våningar högt bostadshus med ca 70 lägenheter på totalt 7200 m2 i anslutning till den nyligen förvärvade KF-fastigheten. Denna skall tjäna som ett tydligt kännemärke och utgöra en välkomnande symbol för Märsta Centrum. Båda fastigheterna kommer att utvecklas av JM. De blivande bostäderna kommer att upplåtas med bostadsrätt. Fastighetspartner kommer samtidigt att erbjuda nuvarande 82 bostadshyresgäster att via bostadsrättsföreningar förvärva befintliga hyres-fastigheter. De sammantagna kostnaderna för centrumets förnyelse beräknas ligga i storleksordningen 250 miljoner kronor. Fastighetspartner har givit CentrumUtveckling uppdrag att ansvara för och genomföra de förändringar som behövs för att skapa ett rationellt och konkurrenskraftigt centrum. I uppdraget ingår ansvaret för att rekrytera attraktiva, välrenommerade butikshyresgäster, vilka utgör en förutsättning för en framtida god utveckling av centrumet. JM har erhållit uppdrag att renovera, bygga till och delvis glasa in delar av Märsta Centrum. Ett förslag på denna ombyggnad finns men den slutliga utformningen får anpassas till vilka hyresgäster som tecknar avtal och de krav berörda myndigheter har rätt att ställa. Denna ombyggnad kan även komma att ske i etapper bl a med hänsyn till att få ett fungerande centrum under byggnadstiden. Inom ett år beräknas erforderlig planändring och bindande hyresavtal med tilltänkta näringsidkare vara klara. Arbetet med förnyelsen är dock redan påbörjat och kommer av alla inblandade parter att prioriteras. Fastighetspartners VD Sven-Olof Johansson säger " Denna lösning för Märsta Centrums framtid innehåller enbart vinnare. Kommuninnevånarna får ett centrum med innekaraktär där ärenden och inköp kan kombineras. Kommunens politiker får ett skyltfönster utåt som understryker kommunens expansionsvilja och dessutom kraftfullt bidrar till att nedbringa kommunens bostadsbrist. Ett stort antal arbetstillfällen skapas under åren framöver. Min förhoppning är att tillståndsgivande och handläggningstider kommer att prioriteras med hänsyn till att ett snabbt genomförande är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Magnus Berg, chef för JMs regionkontor i Uppsala anser: " Projektet stämmer väl in i JMs profil som projektutvecklare av bostäder. Satsningen ligger mycket väl i tiden och JMs projekt på Tingvallavägen alldeles intill centrumet kommer också att positivt bidraga till Märsta Centrums förnyelse". CentrumUtvecklings VD Håkan Karlssons uppfattning är "Med den mångåriga erfarenhet Centrumutveckling har av att förändra äldre centrumanläggningar måste jag framhålla att det alltid måste till stora och radikala lösningar för att bryta en negativ trend för en centrum-anläggning. Det förslag som vi nu tagit fram tillsammans med Fastighetspartner och JM bör ha alla förutsättningar att bli ett både attraktivt och lönsamt centrum .Vår ambition har inte varit att skapa ett nytt stort regioncentrum utan kärnunderlaget kommer att vara kommunens innevånare." För ytterligare frågor hänvisas till Sven-Olof Johansson tel 08 4023465 eller Anders Keller 08 4023462, Magnus Berg 018 189500 och Håkan Karlsson 08 54512345. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar