Årsstämma i ChronTech Pharma AB

Årsstämma i ChronTech Pharma AB hölls i Stockholm den 26 juni 2013.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Lynch, Anders Vahlne och Matti Sällberg. Därutöver valdes Bengt Hemmingsson in i styrelsen.

Thomas Lynch omvaldes till styrelseordförande.

Inget styrelsearvode utgår.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Dokument & länkar