Fastilium fortsätter omstrukturering och uppbyggande till fastighetsbolag med inriktning mot studentbostäder

Fastilium Property Group AB (“Fastilium” och ”Bolaget”) utfärdar härmed en uppdatering gällande Fastiliums framtida verksamhet.

Nytt affärsfokus inom studentboende
Genom en omfattande omstrukturering av Bolagets verksamhetsinriktning riktar Fastilium sitt fokus mot ändamålsenliga fastigheter, såväl inom landet som internationellt. Den redan höga efterfrågan på studentboende förväntas enbart öka och innebär en stor tillväxtspotential.

Strategiskt samarbete med Valeo Groupe
Fastilium har etablerat ett strategiskt samarbete med Valeo bl.a. innebärande användande av Valeos varumärke, samt dess management och erfarenhet inom utvecklings-, bygg- och förvaltningsverksamheten. Tillgång till dessa tjänster och denna kompetens avser både de fastigheter som förvärvas via Valeo men även för övriga fastigheter.

Ingångna avtal om fastighetsförvärv i Storbritannien och Finland
Första steget i Fastiliums nya verksamhetsinriktning beståendes av investeringsavtalet med Valeo Student Accommodation UK gällande förvärv av en fastighetsportfölj omfattande tre studentbostadsprojekt i Storbritannien kommer att fortskrida. Utöver detta har Fastilium tecknat avtal om studentbostäder i Finland med Trimalchion Capital GmbH. Avtalet innebär förvärv av en fastighetsportfölj med ett totalt projektvärde om SEK 443 miljoner och fastigheterna köps “turn-key” till ett driftsnetto om 6%. Fastighetsprojekten avser uppförande av två specialanpassade fastigheter för studentbostäder med ca 500 bäddar. Fastighetsprojekten är belägna i Uleåborg och Helsingfors med vardera ca 250 bäddar.

Förvärvet avses finansieras genom 10% i stamaktier till en kurs om SEK 1.20. Stamaktierna ska utbetalas i två delar, 3% vid avtalsdagen samt resterande 7% vid fastställande av specifikationerna samt när driftavtal för fastigheterna ingåtts. 15% avses finansieras genom emission av preferensaktier samt 15% i kontanter som i sin tur avses finansieras via emission av preferensaktier, varav bägge dessa ska utbetalas efter att bygglovet godkänts. De resterande 60% ska erläggas kontant efter slutbesiktning av fastigheterna. I samband med detta fastighetsprojekt avser Trimalchion Capital GMBH med partners att investera 12,5 miljoner SEK kontant i Fastilium.

Studentbostadsverksamheten i Finland och Storbritannien kommer att förvaltas av Valeo. Detta kommer att säkerställa driften av fastigheterna på ett professionellt sätt och tillåta Fastilium att fokusera på sin kärnverksamhet att förvärva och utveckla fastigheter.

Utöver ovanstående, planerade fastighetsaffärer pågår förhandlingar om förvärv av liknande studentbostadsprojekt i Sverige. Fastilium förväntas genom dessa fastighetsaffärer erhålla en stabil bas av Fastiliums nya verksamhetsinriktning. För mer information om Fastiliums fastighetsförvärv i Storbritannien, se Bolagets tidigare pressmeddelande.

Ny organisation och ledning
Fastilium omstrukturerar och effektiviserar sin ledning med anledning dess nya verksamhetsinriktning. Styrelseledamöterna Bengt Hemmingsson och Rutger Smith avser ställa sina platser till förfogande för rekryteringen av nya styrelseledamöter med omfattande kunskap och erfarenhet inom studentbostadsmarknaden. Bl.a. avses att grundaren av Valeo Groupe Ted W. Rollins kommer att ingå i styrelsen för Fastilium tillsammans med ytterligare ett flertal meriterade styrelseledamöter. Fastiliums omorganisation av dess styrelse innebär bl.a. en påtaglig höjning av styrelsens kompetens, dels inom aktiemarknaden för att minimera riskerna för framtida försummelser i fråga om informationsdelgivning, dels inom affärsområdet för studentboenden i syfte att skapa en långsiktigt vinstgivande verksamhet. Mr. Rollins grundade Campus Crest Communities 2004 och har utvecklat det till ett av världens största bolag för studentboende med ca 46.000 bäddar, listat på NYSE.

Till den nya ledningen kommer Mr. Rollins även att ta med delar av det team som varit med och byggt Campus Crest, vilket ytterligare stärker den operationella ledningen.

Listning på First North
Fastilium avser att ansöka om listning av dess aktier på Nasdaq First North så snart detta lämpligen kan ske. Fastilium har tecknat avtal med Eminova som Certified Adviser och samarbetar med advokat Jonas Bergh som juridisk rådgivare för att säkerställa kvaliteten i Bolagets omstruktureringsprocess och dess ansökan om återlistning. Återlistningsprocessen beräknas ta två till tre månader.

Interimistisk OTC-handel via Eminova
Fastilium undersöker möjligheten till fortsatt handel OTC (over-the-counter) med Bolagets aktier på Eminova-listan.

Mer information om ovanstående händelser kommer att tillhandahållas av Bolaget inom en snar framtid.

Kontakt
Bo Ronander
Styrelseordförande
investors@fastilium.se

Om Fastilium Property Group AB
Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. För mer information: www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar