Fastilium Property Group AB låter upprätta en kontrollbalansräkning

Styrelsen för Fastilium Property Group AB har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning. Som framgått av årsredovisningen för 2014 och delårsrapporterna för kvartal 1 och 2 för 2015 har Fastilium Property Group AB ett negativt eget kapital. Nu när den medicinska verksamheten har avyttrats, efter utgången av kvartal 2, och som därför inte avspeglas i räkenskaperna förrän under kvartal 3, kommer styrelsen att låta upprätta en kontrollbalansräkning. Trots att avyttringen medfört en realisationsvinst talar det mesta för att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Fastän bolagets styrelse är övertygad om att de fastighetsförvärv som bolaget hoppas kunna göra i närtid och de emissioner som därvid avses göras, dels mot kontant betalning och dels mot apportbetalning med fastigheter, med god marginal kommer att återställa dagens registrerade aktiekapital, anser den nya styrelsen att det är en klok åtgärd att låta upprätta en kontrollbalansräkning. Skulle den visa, vilket är mycket troligt, att det aktuella egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet med minst hälften kommer styrelsen att vidta de åtgärder som lagar och andra regelverk föreskriver.

Kontakt:

Fasitilium Property Group AB
investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)
Fastiliums aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. NASDAQ OMX Stockholm AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, se www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar