Fastilium tecknar förvärvsavtal avseende studentbostadsprojekt i Storbritannien

Förvärvsavtal (”Formation Agreement”) har tecknats med Valeo Student Accomodation UK gällande förvärv av en fastighetsportfölj om totalt tre fastighetsprojekt i Storbritannien. Fastighetsportföljen som förvärvas har ett totalt projektvärde om SEK 1,2 miljarder och fastigheterna köps “turn-key” till ett driftsnetto om 6%. Fastighetsprojekten avser uppförande av tre specialanpassade fastigheter för studentbostäder med totalt ca 1.000 bäddar. Fastighetsprojekten ligger i Chester, Sheffield och Bristol med vardera ca 500, 250 och 250 bäddar.

Förvärvet avses finansieras genom 10% i stamaktier till en kurs om SEK 1.45 efter den av bolagsstämman beslutade sammanläggningen 100:1 är genomförd. Stamaktierna skall utbetalas i två delar, 3% vid avtalsdagen samt resterande 7% vid fastställande av specifikationerna samt när driftavtal för fastigheterna ingåtts. 15% avses finansieras genom emission av preferensaktier samt 15% i kontanter som i sin tur avses finansieras via emission av preferensaktier, bägge dessa skall utbetalas efter att bygglovet godkänts. De resterande 60% skall erläggas kontant efter slutbesiktning av fastigheterna.

Studentbostadsverksamheten i UK skall förvaltas av Valeo. Detta kommer att säkerställa driften av fastigheterna på ett professionellt sätt och tillåta Fastilium att fokusera på sin kärnverksamhet att förvärva och utveckla fastigheter.

Fastilium för även långt gångna förhandlingar om förvärv av projekt för studentboende i Norden. I och med förvärvet av fastighetsportföljen från Valeo säkerställs också bolagets långsiktiga finansiering i förlängningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Ronander, Styrelseordförande
investors@fastilium.se

Om Valeo Student Accomodation UK
Valeo Student Accomodation UK (“Valeo”) är ett internationellt företag med ägare som har en lång historia av framgång inom sektorn för studentbostäder. Valeo är grundat av Ted Rollins, medgrundare till Campus Crest Communities Inc, som idag är världens näst största operatör inom studentboende med över 46.000 bäddar.  Sammanlagt har grundarna till Valeo över 50 års erfarenhet inom fastighetssektorn på tre kontinenter. Valeo blir Fastiliums främsta partner när det gäller att förvärva projekt, övervaka utveckling och konstruktion samt ansvara för driften av fastigheterna.

Om Fastilium Property Group AB
Fastilium är ett börsnoterat fastighetsbolag som har fokus på att förvärva och utveckla specialanpassade fastigheter i Sverige och internationellt. Fastiliums aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. För mer information: www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar