Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Kallelse till extra bolagsstämma i Tripep AB (publ) ("Tripep"), på begäran av Rolf Nordström, Anders Vahlne, Peter Horal, Bo Svennerholm samt Matti Sällberg, tisdagen den 17 september 2002 klockan 18.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm, lokal Havsfrun. ANMÄLAN MM Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 6 september 2002, - dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress: Tripep AB (publ), Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller per telefon 08-449 84 80, per fax 08-449 84 81 eller per e-post eva.hagert@tripep.se senast onsdagen den 11 september 2002, kl 15.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, storlek på aktieinnehav i Tripep, adress och telefonnummer. Vid anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde (högst två) till bolagsstämman. Deltagare på stämman skall kunna styrka sin identitet. Firmateckningsrätt för organisation skall styrkas genom kopia av registreringsbevis eller motsvarande. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Eftersom registreringen normalt tar några dagar måste aktieägare underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 september 2002 då sådant införande skall vara verkställt. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande och godkännande av röstlängden 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter 8. Val av styrelse 9. Fastställande av arvode åt styrelsen 10. Stämmans avslutande VAL AV STYRELSE Rolf Nordström, Anders Vahlne, Peter Horal, Bo Svennerholm samt Matti Sällberg, som direkt eller genom bolag representerar ca 40 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag. Rolf L. Nordström, Anders Vahlne, Matti Sällberg och Erik Nerpin. Som ett alternativ är följande i nuvarande styrelse beredda att ställa upp för omval: Harry Faulkner, Lars Lindegren och Johan Malmsten kompletterat med nyval av Otto Rydbeck. ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås av aktieägarna Rolf Nordström, Anders Vahlne, Peter Horal, Bo Svennerholm samt Matti Sällberg att fortsatt utgå med ett totalt årligt belopp om 215 000 kronor att fördelas av styrelsen. Huddinge i augusti 2002 Styrelsen Tripep AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar