KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 oktober 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 oktober 2015, under adress Fastilium Property Group AB
, Hälsovägen 7, 141 57 HUDDINGE eller via e-mail  investors@fastilium.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 oktober 2015, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter. 
 9. Frågan om kontrollbalansräkning är under utredning. Skulle det framkomma att Bolaget har behov av att upprätta en kontrollbalansräkning skall aktuell stämma anses som en första kontrollstämma och vederbörliga dokument skall skyndsamt arbetas fram och granskas av Bolagets revisor
 10. Beslut om justeringsbemyndigande
 11. Stämmans avslutande

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 7 – Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras inom kort och publiceras på bolagets hemsida.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.
Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras inom kort och publiceras på bolagets hemsida.
Rutger Smith, Bengt Hemmingsson och Carl Christopher Thörnblom har avböjt omval. Ambitionen från flera av bolagets aktieägare är att få en bättre könsfördelning inom styrelsen.

Övrigt

Antalet aktier uppgår per dagens datum till 10 958 266 stycken (efter sammanläggningen).

Enligt kap 7, § 32 i ABL ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.fastilium.se och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

* * * * * *
Fastilium Property Group AB

Huddinge i september 2015
Styrelsen

Kontakt:
investors@fastilium.se

Om Fastilium Property Group AB
Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initial fokus på studentboenden. NASDAQ OMX Stockholm AB är Certified Adviser för Fastilium Property Group AB. För mer information: www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar