Kommuniké från extra bolagsstämma i ChronTech Pharma

ChronTech Pharma AB höll extra bolagsstämma i Huddinge den 17 december 2014.

Stämman beslöt att förbereda bolaget för ombildande till fastighetsbolag. Den befintliga verksamheten överlåts med ett åtagande från köparen att låta befintliga aktieägare under 2015 inträda som delägare på samma villkor som huvudägaren. Beslöts att omvandla brygglån från huvudägaren till aktier.

Vidare beslöts om namnbyte. Namnet kommer att offentliggöras när det godkänts av Bolagsverket.

Beslutades genomföra minskning av aktiekapitalet enligt förslag och därefter kommer, efter fulltecknad kvittningsemission, bolagets aktiekapital att uppgå till 10 956 765,26 SEK fördelat på 1 095 676 526 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie.

I bolagsordningen öppnades för möjligheten att i framtiden utöver stamaktier också utge preferensaktier.

Till den interimistiska styrelsen utsågs utöver nuvarande medlemmen Bengt Hemmingsson även Christopher Törnblom till ny styrelseledamot, samt Rutger Smith till ny styrelseledamot, tillika ordförande. När tilltänkta fastigheter har apporterats in i bolaget förväntas de nya huvudägarna tillsätta ny styrelse. Som meddelades redan under gårdagen har Anders Vahlne, Matti Sällberg och Thomas Lynch avgått ur styrelsen som en naturlig konsekvens av att bolaget inte längre är verksamt inom medicinsk forskning.

Vidare bemyndigades den nya styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Beslöts om sammanläggning (s.k. omvänd split) av bolagets aktier i förhållande 1:100, d.v.s. etthundra (100) befintliga aktier byts ut mot en ny aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ChronTech Pharma AB

+46 8 449 84 80

E-post: info@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTechs aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se.

Dokument & länkar