Tripep – finansiell uppdatering

Tripep genomförde i januari i år en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som tillförde bolaget ca 16 MSEK. Genom att en av emissionsgaranterna, Rutger Smith, inte fullgjort sitt åtagande tillförde nyemissionen bolaget ca 8 MSEK mindre än beräknat. Detta innebär att Tripeps likvida medel inte kommer att täcka det löpande kapitalbehovet fram till nästa nyemission genomförts. Tripep har kommit överens med vissa större leverantörer om senareläggande av betalningar, i avvaktan på att likviden från nästa nyemission tillförts bolaget, för att utan avbrott kunna fullfölja den nu pågående studien avseende ett behandlande vaccin för behandling av kronisk hepatit C. Tripeps fordran mot garanten Rutger Smith kvarstår oförändrad. Tripep avser att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under tredje kvartalet 2008. De exakta villkoren för nyemissionen kommer att offentliggöras senare.
”Mot bakgrund av att våra projekt med ChronVac-C® i spetsen visar mycket starka data och löper på enligt plan, är vi trots det uteblivna engagemanget från en av garanterna positiva inför möjligheten att kapitalisera bolaget”, säger Jan Nilsson, VD i Tripep.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar