Delårsrapport 3 2021 FastOut Int. AB

Report this content

VD har ordet

FastOut levererar ett kvartalsbokslut som visar positiva signaler i många delar, bland annat på våra utlandsmarknader i Norge och Spanien.

I Norge ligger aktiviteten på betydligt högre nivåer. Det gäller såväl kunder som antal mappade vyer, där vi i år lagt till fler än 13.500 360°-drönarvyer i till exempel områden kring Oslo. Aktiviteten hos kunderna syns också i ökade intäkter för den Norska marknaden, där vårt samarbete med Inviso känns som helt rätt vägval. I Spanien har ny EU-lagstiftning underlättat för möjligheterna att använda drönare. I takt med det är intresset för FastOuts tjänster i stigande trend, där också bostadsmarknaden återhämtat sig efter pandemin. Sammantaget ett klart bättre utgångsläge för oss med andra ord.

Under perioden juli  till september ökade de totala intäkterna för bolaget till 1,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med samma kvartal föregående år då intäkterna var 1,6 miljoner kronor. Resultatet landar precis kring nollstrecket, vilket ska ses i ljuset av engångskostnader på 180.000 kr för listbyte och befarade kundförluster.

Under de tre första kvartalen 2021 var de totala intäkterna 5,6 miljoner kronor. Det innebär en rejäl förbättring jämfört med motsvarande period 2020, då intäkterna var 4,8 miljoner kronor för de tre första kvartalen. Resultatmässigt ligger året hittills på 0,1 miljoner kronor, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.

Vi tror och hoppas att de positiva signaler vi ser kommer att fortsätta att lyfta FastOut både omsättnings- och resultatmässigt. FastOuts plattform, som är grunden för allt vi gör, ger oss möjligheter att växa på den internationella bostadsmarknaden. Det är endast några tekniska justeringar som återstår innan vi kan lansera FastOuts uppgraderade plattform 2.0.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2021
Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (1,3)
Totala intäkter uppgick till 1,9 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.09.30)
- Bolaget bytte handelsplats till Nordic SME. Första handelsdag var 1 oktober 2021.

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021.