Halvårsrapport 2019 FastOut Int. AB

Report this content

VD har ordet

Vi går in i hösten med stärkt självförtroende. Det strategival vi valde för knappt ett år sedan, med fokus på lönsamhet och att ta oss snabbt till ett positivt kassaflöde, har varit helt rätt. Med en fast ekonomisk grund kommer vi att kunna skala upp verksamheten, om än i lugn takt. 

Vi ser fortsatt goda effekter av våra fördjupade samarbeten med återförsäljare i länder där vi inte har egen personal. I Norge är Inviso, som är ledande inom foto- och kommunikationstjänster för fastighetsbranschen, mycket ambitiösa i sin satsning på FastOuts tjänster och där ser vi fram emot en växande aktivitet. Inviso gör flera marknadsaktiviteter som kommer att ge inflöde till FastOuts plattform och tjänster. 

Under våren och sommaren har vi tagit ett nytt grepp på vår digitala plattform med stora förbättringar i både kundupplevelse och bakomliggande tekniska lösningar. Det ska ge en bättre förståelse och tydlighet för kunderna och därmed underlätta för digitala och enkla köp som ska kunna göras oavsett var i världen du befinner dig. Inom kort ökar vi också våra egna insatser med digital marknadsföring för att hitta nya kunder. Redan nu hittar till exempel amerikanska, isländska och finska kunder till oss och gör avslut i vår e-handelsportal, som kommer att bli betydligt vassare under tidig höst. Portalen är ett viktigt verktyg för att kunna skala upp försäljningen på flera marknader samtidigt. Från låga nivåer förvisso, men nu har vi en tjänst som är betydligt mer intuitiv för kunden. Det är ofta vi får bekräftelser från våra kunder att vår tjänst inte har någon motsvarighet på annat håll.  

Vi har fortsatt att hålla kostnaderna i strama tyglar samtidigt som vi ökar omsättningen något. Nettoomsättningen steg under första halvåret till 3,2 Mkr jämfört med 3,1 Mkr motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansnetto landar på minus 154 tkr, att jämföra med minus 2,1 Mkr motsvarande period föregående år. En rejäl resultatförbättring, helt i linje med strategi och plan. 

Det är med allt mer tillförsikt som jag ser framtiden an, efter perioder som visar att FastOuts produkt inte bara är unik utan också kan leverera lönsamhet. Med det som grund vågar vi snart börja titta på hur vi på bästa sätt kan skala upp affären till de nivåer som såväl bolaget som luttrade aktieägare förtjänar.

Håkan Lindgren

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB


Finansiell översikt


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019

Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (3,1)

Totala intäkter uppgick till 3,6 MSEK (3,9)

Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-2,1)

Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (-2,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2019

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,6)

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,0)

Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-1,0)

Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-1,0)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2018.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.06.30)

  • FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för kommersiella fastigheter, Objektvision

  • FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges ledande leverantör av foto och kommunikationstjänster till fastighetsbranschen

För mer information, kontakta:

VD, Håkan Lindgren

Tel: +46 (0)727 29 18 80

E-post: hakan.lindgren@fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Prenumerera