Kallelse till extra bolagsstämma i FastOut Int. AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i FastOut Int. AB (publ), 559019-5748, kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 23 september 2019 kl. 10.00 i FastOut Int. ABs lokaler, Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm.


Rätt till deltagande 

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 september 2019, dels senast den 17 september 2019 kl. 16.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 september 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 


Anmälan om deltagande 

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress FastOut Int AB, att: Thomas Edselius, Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm eller per e-post till thomas.edselius@fastout.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 


Antalet aktier och röster 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 67.383.588 st. Bolaget innehar inga egna aktier. 


Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av ny styrelseledamot.

8. Stämmans avslutande 


BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET - PUNKT 7


Punkt 7 – Val av ny ordinarie styrelseledamot

Aktieägare representerande cirka 22,35% procent av rösterna i bolaget har meddelat att de står bakom den av styrelsen föreslagna nya ordinarie styrelseledamoten Sofia Lind. 


Styrelsen FastOut Int AB 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på: 

Styrelseordförande Thomas Edselius 

Telefon: +46 (0)730 911 211

ir@fastout.com 

www.fastout.com 


Om FastOut 

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring. 

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Dokument & länkar