Kommuniké från Årsstämman 2017 i FastOut Int AB (publ)

Stockholm 2017-05-18

Idag 2017-05-18 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.

  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Beslutet var enhälligt.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Edselius, Alexander Greidinger och Håkan Lindgren samtliga omval. Nyval av Joakim Stenberg. Thomas Edselius fortsätter som ordförande. Björn Mannerqvist avtackades för sin tid som styrelseledamot i bolaget.

  • Stämman beslutade om omval revisorsfirma av Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förut­sättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.  Beslutet var enhälligt.

  • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på AktieTorgets hemsida.

Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)73 091 12 11

ir@fastout.com

www.fastout.com

Om FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva

drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella

drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa

drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter

behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster

inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar