Kommuniké från ordinarie Årsstämma 2019 i FastOut Int AB (publ)

Report this content

Stockholm 2019-05-16

Idag 2019-05-16 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.

  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Edselius, Joakim Stenberg, Martin Tall och Håkan Lindgren samtliga omval. Thomas Edselius valdes till ordförande.

  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Per Karlsson som huvudansvarig.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2019. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslutet var enhälligt.

  • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på Spotlight Markets hemsida.Styrelsen FastOut Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

VD Håkan Lindgren

Telefon: +46 (0)72 729 18 80

hakan.lindgren@fastout.comOm FastOut

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring. Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Prenumerera

Dokument & länkar