Delårsrapport 1 januari – 30 september 2002.

Report this content

VERKSAMHETEN

FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet.

Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller

fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per 30 september totalt 423.757 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 79% av beståndet och resterande 21% utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av den portfölj om 12 st icke fastighetsrelaterade företag uppgår till 121,1 MSEK.

KONCERNENS RESULTAT

(Siffror inom parentes nedan avser motsvarande period föregående år) Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 66,8 (16,2) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 20,5 (21,9) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 62,5 (24,2) MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -7,2 (-15,4) MSEK.

Efter uppskjuten skatt om 18 MSEK uppgår koncernens resultat till 41,8 (-4,2) MSEK.

MODERFÖRETAGET

Hyresintäkterna under delårsperioden uppgick till 154,3 (150,1) MSEK och resultatet före skatt till 14,5 (12,7) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar