Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade med 3,6% och uppgick till 1 387,3 (1 339,6) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 1,2% och uppgick till 980,4 (968,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,7 (72,3)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,1% och uppgick till 725,4 (703,4) MSEK, per stamaktie av serie A 3,97 (3,85) kr.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 015 (950) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 427,2 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 433,1 (50,1) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 1 834,1 (575,0) MSEK, per stamaktie av serie A 9,70 (2,88) kr.

  • Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.

  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

 

Stockholm den 19 oktober 2021

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl 13:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar