Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade med 3,3% och uppgick till 462,7 (447,8) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 1,0% och uppgick till 308,4 (305,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,7 (68,2)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,2% och uppgick till 227,9 (220,9) MSEK, per stamaktie av serie A 1,25 (1,21) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 990 (950) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 31 584,4 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 100,4 (61,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 301,3 (203,7) MSEK, per stamaktie av serie A
    1,54 (1,07) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Stockholm den 22 april 2021

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl 15:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar