Fastpartner AB (publ) emitterar ett obligationslån om 500 MSEK

Report this content

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 5 år, på den svenska obligationsmarknaden.

Volymen uppgår till 500 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt 1 500 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

- Det är glädjande att vi kunnat göra denna emission i form av en private placement som initierats av investerarna, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Swedbank har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 22 mars 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl 15:15.

Prenumerera

Dokument & länkar