Fastpartner AB (publ) överväger aktieemission

Report this content

Fastpartner har uppdragit åt Swedbank AB (publ) att utreda förutsättningarna för en emission av stamaktier av en ny serie D.

En emission av stamaktier av serie D är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade samtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd.

En extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 25 november 2019 för att introducera stamaktier av serie D i bolagsordningen och för att ge styrelsen mandat att ge ut stamaktier av serie D. Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs separat idag.

Stockholm den 24 oktober 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 09:40.

Prenumerera

Dokument & länkar