• news.cision.com/
  • Fastpartner/
  • Fastpartner avser att emittera gröna obligationer samt förtidsinlösa obligationer av serie 2018/2021

Fastpartner avser att emittera gröna obligationer samt förtidsinlösa obligationer av serie 2018/2021

Report this content

Fastpartner AB (publ) (“Fastpartner”) har givit Handelsbanken och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera gröna icke säkerställda obligationer (“Gröna Obligationer”) på kapitalmarknaden under befintligt MTN-program. De Gröna Obligationerna förväntas ha en löptid om cirka 5 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholms hållbara lista.

I samband med emissionen av de Gröna Obligationerna meddelar Fastpartner härmed sin avsikt att förtidsinlösa Fastpartners befintliga 2018/2021 (ISIN: SE0010949545) obligationer (“Befintliga Obligationer”), med totalt utestående nominellt belopp om SEK 600 miljoner. I enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationer kommer inlösen ske till en kurs om 100 procent av det nominella beloppet (dvs. 100 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen ränta. Förtida inlösen av Befintliga Obligationer är villkorat av en lyckad emission av Gröna Obligationer och innehavare av Befintliga Obligationer har möjlighet att delta i emissionen av Gröna Obligationer med förbehåll för Fastpartners beslut om allokering. Om villkoret uppfylls kommer inlösen att verkställas 30 juni 2021 och inlösenbeloppet betalas till innehavare som är registrerade i skuldboken för de Befintliga Obligationerna per 22 juni 2021. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Stockholm den 3 juni 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl 10:00.

Prenumerera

Dokument & länkar