• news.cision.com/
 • Fastpartner/
 • Fastpartner beslutar om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D om upp till cirka 500 miljoner kronor

Fastpartner beslutar om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D om upp till cirka 500 miljoner kronor

Report this content

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. Fastpartner avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Fastpartner AB (publ) (“Fastpartner” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021, i dag beslutat om en fullt ut garanterad nyemission av stamaktier av serie D (”D-Aktier”) om upp till cirka 500 miljoner kronor (genom emission av upp till 6 159 140 D-Aktier) med företrädesrätt för befintliga aktieägare oavsett aktieslag (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer vara 81 kronor per D-Aktie.

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Fastpartners kapitalstruktur som ett led i arbetet med att förstärka Fastpartners kreditbetyg samt för fortsatt tillväxt, bl.a. genom nya förvärv och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Utöver befintliga aktieägare kan allmänheten i Sverige och institutionella investerare anmäla sitt intresse att teckna D-Aktier utan företrädesrätt.

Företrädesemissionen i korthet

 • Vid full teckning, kommer Företrädesemissionen att ge Fastpartner en bruttolikvid om cirka 500 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
 • Endast D-Aktier kommer att emitteras. Det maximala antalet D-Aktier som kommer att emitteras är 6 159 140. Teckningskursen är 81 kronor per D-Aktie.
 • Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom ett tecknings-och garantiåtagande från Fastpartners största aktieägare, Compactor Fastigheter AB.
 • De som på avstämningsdagen den 19 augusti 2021 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Fastpartners räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya D-Aktier i förhållande till det antal aktier som aktieägaren äger på avstämningsdagen. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget (oavsett aktieslag) erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Trettiotvå (32) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny D-Aktie.
 • Sista handelsdag för aktier i Fastpartner, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, är den 17 augusti 2021.
 • Teckningsperioden börjar den 23 augusti 2021 och slutar den 6 september 2021.
 • Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq Stockholm under perioden den 23 augusti 2021 till och med den 1 september 2021.
 • Ett prospekt gällande Företrädesemissionen kommer publiceras omkring den 18 augusti 2021.

Bakgrund och motiv

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter primärt i Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Gävle, Norrköping, Göteborg och Malmö. Per den 30 juni 2021 stod Storstockholmsområdet för cirka 80 procent av hyresintäkterna och 20 procent kom från övriga landet, med Gävle som största förvaltningsenhet.

Fastpartner utvecklar sina fastigheter i nära dialog med sina hyresgäster för att skapa effektiva verksamhetslokaler och en långsiktig och hållbar utveckling av stadsrummet. I Fastpartners fastigheter finns några av Sveriges ledande och största industribolag kombinerat med unga entreprenörer med nystartade bolag. Fastpartners fastigheter innehåller även många typer av samhällsservice som äldreboenden, skolor, statliga och kommunala förvaltningar och vårdinrättningar.

Idag äger Fastpartner fastigheter till ett värde överstigande 33 miljarder kronor. Fastpartners mål framledes är att fortsätta arbetet med att expandera och förbättra rörelsen på ett kontrollerat och väl avvägt vis.

Fastpartners styrelse har beslutat om Förträdesemissionen för att stärka Fastpartners kapitalstruktur som ett led i arbetet med att förstärka Fastpartners kreditbetyg samt för fortsatt tillväxt, bl.a. genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Fastpartner cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader. Nettobeloppet från Företrädesemissionen, som förväntas uppgå till cirka 495 miljoner kronor efter emissionskostnader, avses användas för fortsatt tillväxt genom förvärv, amortering av säkerställd bankskuld samt projekt- och fastighetsutveckling av befintligt bestånd.

Villkoren för Företrädesemissionen

Endast D-Aktier kommer att emitteras. Det maximala antalet D-Aktier som kommer att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen är 6 159 140. Teckningskursen är 81 kronor per aktie. Fastpartners aktiekapital kommer att öka med upp till 20 530 464,61 kronor.

De som på avstämningsdagen den 19 augusti 2021 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Fastpartners räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya D-Aktier i förhållande till det antal aktier som aktieägaren äger på avstämningsdagen. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Fastpartner erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie (oavsett aktieslag). Trettiotvå (32) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny D-Aktie.

Teckning av D-Aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga nya D-Aktier tecknas med stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen ska styrelsen besluta om tilldelning av nya D-Aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande.

 • I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat D-Aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen för Företrädesemissionen eller inte och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat D-Aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske till sådana personer, pro rata i förhållande till deras teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje hand ska, under förutsättning att ytterligare tilldelning behöver ske för att uppnå full teckning i Företrädesemissionen, tilldelning ske till Compactor Fastigheter AB enligt det emissionsgarantiavtal som Bolaget har ingått med Compactor Fastigheter AB.

Teckning av D-Aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021. Anmälan om teckning av D-Aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel. Betalning för D-Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning enligt instruktion på avräkningsnota senast 3 bankdagar efter besked om tilldelning. Sådant tilldelningsbesked förväntas utfärdas den 10 september 2021.

De nya D-aktier som emitteras i Företrädesemissionen omfattas av årsstämmans 2021 beslut om utdelning. De nya D-aktierna kommer fram till tiden för årsstämman 2022 att vara berättigade till utdelning om totalt 2,50 kronor fördelat på två utbetalningar med avstämningsdagar 29 oktober 2021 samt 31 januari 2022. D-aktiernas rätt till utdelning därefter följer av bolagsordningen.

Värdepapperslagstiftning i vissa jurisdiktioner kan påverka möjligheten för vissa utländska aktieägare och andra investerare att motta teckningsrätter och teckna D-Aktier i Företrädesemissionen, vänligen se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Utspädning

Företrädesemissionen kommer medföra att antalet aktier i Fastpartner ökar med upp till 6 159 140 aktier, från 197 426 133 aktier (varav 183 233 636 stamaktier av serie A, 8 500 000 stamaktier av serie D och 5 692 497 preferensaktier) till totalt 203 585 273 aktier (varav 183 233 636 stamaktier av serie A, 14 659 140 stamaktier av serie D och 5 692 497 preferensaktier), samt en ökning av aktiekapitalet med upp till 20 530 464,61 kronor, från 658 087 110,01 kronor till 678 617 574,62 kronor.

För de aktieägare som avstår att teckna D-Aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 6 159 140 D-Aktier, motsvarande cirka 3 procent av det totala antalet aktier i Fastpartner efter Företrädesemissionen.

Tecknings- och garantiåtagande

Fastpartners största aktieägare Compactor Fastigheter AB, som innehar cirka 66,80 procent av aktierna och 71,07 procent av rösterna i Fastpartner, åtog sig i maj 2021 att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt att fullt ut, upp till ett belopp om 500 000 000 kronor garantera emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed i dess helhet av garantiåtagandet. Garantiåtagandet är inte säkerställt via exempelvis pantsättning eller liknande arrangemang. Någon ersättning för åtagandet utgår inte.

Prospekt

Fastpartner kommer att offentliggöra ett prospekt rörande Företrädesemissionen. Prospektet kommer att publiceras omkring den 18 augusti 2021.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 17 augusti 2021: Sista handelsdag i Fastpartners aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • Omkring 18 augusti 2021: Publicering av prospektet
 • 19 augusti 2021: Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
 • 23 augusti­ – 1 september 2021: Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm
 • 23 augusti­ – 6 september 2021: Teckningsperiod
 • 23 augusti 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen: Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
 • 10 september 2021: Beräknat datum för offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen
 • Vecka 39 2021: Beräknas första dag för handel i de nya D-Aktierna infalla

Rådgivare

Fastpartner har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Stockholm den 12 augusti 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 8.00.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Fastpartner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fastpartner kommer endast att ske genom det prospekt som Fastpartner avser att offentliggöra på Fastpartners webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bl.a. att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya D-Aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Den finansiella rådgivaren agerar exklusivt för Fastpartner och ingen annan i samband med någon potentiell transaktion som refereras till i detta pressmeddelande (den ”Potentiella Transaktionen”). Den finansiella rådgivaren kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som en klient i förhållande till den Potentiella Transaktionen och kommer inte att vara ansvarig i förhållande till någon annan än Fastpartner avseende att ge det skydd som ges till dess klienter eller avseende rådgivning i förhållande till den Potentiella Transaktionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som det refereras till i detta pressmeddelande.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Fastpartners kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Fastpartner har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Prenumerera

Dokument & länkar