• news.cision.com/
  • Fastpartner/
  • Fastpartner offentliggör avsikt att emittera stamaktier av serie D i en fullt ut garanterad företrädesemission

Fastpartner offentliggör avsikt att emittera stamaktier av serie D i en fullt ut garanterad företrädesemission

Report this content

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i Fastpartner. Vänligen se viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

I samband med Fastpartners arbete med att försöka uppnå ett kreditbetyg motsvarande investment grade utfärdat av Moody’s, har styrelsen i syfte att stärka bolagets kapitalbas beslutat att offentliggöra sin avsikt att, med stöd av årsstämmans bemyndigande, besluta om att emittera stamaktier av serie D genom en företrädesemission som avses tillföra bolaget ett bruttobelopp om 500 miljoner kronor. Beslut om emissionen kommer ske så snart de praktiska förutsättningarna därför föreligger, inklusive godkänt prospekt. Emissionen avses vidare vara fullt ut garanterad av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB, som i dag har ingått ett bindande åtagande att fullt ut upp till ett belopp om 500 miljoner kronor garantera emissionen. Garantiåtagandet är inte säkerställt.

Efter att styrelsen har fattat beslut om att genomföra emissionen, vilket förväntas ske så snart som möjligt efter utgången av andra kvartalet 2021, kommer ytterligare information om tidplan och villkor att offentliggöras.

Fastpartner har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige, till finansiell rådgivare i samband med den avsedda företrädesemissionen av stamaktier av serie D. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har blivit utsedd till legal rådgivare.

Stockholm den 17 maj 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021 kl. 07:30.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Fastpartner. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av en eventuell företrädesemission utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Fastpartners kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Fastpartner har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Prenumerera

Dokument & länkar