KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) måndagen den 25 november 2019 klockan 10.00 på Helio - Konferens, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman ska:

•  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 november 2019, och

•  anmäla sin avsikt att delta i Bolagsstämman till Bolaget senast tisdagen den 19 november 2019; per post: Fastpartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post: info@fastpartner.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 19 november 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid Bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för Bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsida https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 186 926 133 varav 181 233 636 utgör stamaktier (1 röst per stamaktie) och 5 692 497 utgör preferensaktier (1/10 röst per preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 181 802 885,7. Av Bolagets totala antal aktier är för närvarande 333 636 aktier, varav samtliga utgör stamaktier motsvarande 333 636 röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid Bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Bolagsstämman
 2. Val av ordförande vid Bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D
 9. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2, val av ordförande vid Bolagsstämman
Styrelsen föreslår att Peter Carlsson väljs till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 7, beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av stamaktier av serie D och för att möjliggöra det emissionsbemyndigande för styrelsen avseende stamaktier av serie D som föreslås under punkt 8 nedan. Styrelsen föreslår, bland annat, följande ändringar i bolagsordningens § 5:

Justerade bestämmelser
 
Nuvarande lydelse
5.1 Antal aktier och aktieslag
Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.
 
Föreslagen lydelse
5.1 Antal aktier och aktieslag
Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i tre slag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier. Stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Varje stamaktie av serie A medför en (1) röst. Varje stamaktie av serie D och varje preferensaktie medför en tiondels (1/10) röst.
 
Nuvarande lydelse
5.3 Emissioner
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktierna. Därvid gäller att endast stamaktierna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.
 
Föreslagen lydelse
5.4 Emissioner
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier av serie A. Därvid gäller att endast stamaktier av serie A har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan ägarna av stamaktier av serie A i förhållande till det antal stamaktier av serie A som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 
Nuvarande lydelse
5.5 Bolagets upplösning
Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
 
Föreslagen lydelse
5.6 Bolagets upplösning
Upplöses bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.3 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utdelning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till det volymvägda genomsnittliga belopp som har betalats för varje stamaktie av serie D vid teckningen av sådan aktie. Stamaktier av serie D ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
 
Ny bestämmelse som införs

 
 
Föreslagen lydelse
5.2 Vinstdelning på stamaktier Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas på stamaktierna ska följande gälla:
 • Stamaktie av serie A har rätt till utdelning.
 • Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.
Om utdelning per stamaktie av serie D understiger fem (5,00) kronor ska utdelningsbegränsningen om fem (5,00) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit fem (5,00) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till fem (5,00) kronor.
 
Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A ska göras i antingen en (1) betalning, två (2) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista Bankdagen (enligt definition nedan) i april och oktober eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista Bankdagen i april, juli, oktober och januari.

 
Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista Bankdagen i april, juli, oktober och januari.

Utöver de ovan föreslagna ändringarna av bolagsordningens § 5 föreslås även vissa följdändringar i anledning av ovan, såsom ny punktnumrering i § 5 mot bakgrund av den nya bestämmelsen 5.2 samt att när hänvisningar görs till ”stamaktier” i bolagsordningen så specificeras det genomgående huruvida det rör sig om stamaktier av serie A eller D.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 16 000 000 stamaktier av serie D mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, i enlighet med en accelererad tidplan, anskaffa kapital som ett led i Bolagets arbete med att höja Bolagets kreditbetyg samt att fortsätta sin tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt till information
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt
Handlingar som ska tillhandahållas inför Bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före Bolagsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Sturegatan 38, Stockholm och på Bolagets hemsida www.fastpartner.se. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid Bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2019
Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

Stockholm den 24 oktober 2019

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO, Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 63

eller se www.fastpartner.se

Informationen lämnas för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 09:55.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar