Valberedning i Fastpartner utsedd

Report this content

Vid konstituerande sammanträde den 25 oktober 2019 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Mats Hellström, Nordea Investment Funds och Anders Keller, Compactor Fastigheter AB, till ledamöter i Fastpartners valberedning. Valberedningen valde Anders Keller till ordförande i valberedningen.

Vid Fastpartners årsstämma den 25 april 2019 beslutades att bolaget ska utse en valberedning med uppgift att till kommande årsstämma bereda och framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti 2019 äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen meddelar detta till
Fastpartner AB, Att: Anders Keller, Box 55625, 102 14 Stockholm.


 

Stockholm den 25 oktober 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Anders Keller, Valberedningens ordförande
Tel 0707 – 74 68 03

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar