Årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ) 2008

Vid årsstämman i Cloetta Fazer AB (publ) måndagen den 16 juni 2008 fastställdes enligt styrelsens förslag den ordinarie utdelningen till 7:00 kronor per aktie (6:50) samt en extra utdelning på 3:00 kronor per aktie, tillsammans 10:00 kronor per aktie. För utdelningen åtgår 241,2 Mkr. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 19 juni 2008. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg onsdagen den 25 juni 2008.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Anders Dreijer, Olof Svenfelt, Berndt Brunow, Karsten Slotte, Meg Tivéus och Christer Zetterberg.

Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott som består av Anders Dreijer, Olof Svenfelt och Meg Tiveus. Ersättningsutskottet utgörs av hela styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 375 000 kr, till vice ordförande med 285 000 kr samt med 200 000 kr till respektive övrig ledamot. För arbete i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades om en ersättning av 40 000 kr till var och en av ledamöterna.

Vid stämman kommenterade VD Jesper Åberg verksamheten år 2007 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 2008.

Årsstämman utsåg Anders Dreijer till ordförande för styrelsen. På konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman valdes Olof Svenfelt till vice ordförande.

Årsstämman har beslutat om följande kriterier för valberedning:

att
bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav högst en ledamot ur bolagets styrelse. De två till rös¬tetalet största aktieägarna utser en representant vardera. Dessa två representanter utser en tredje bland styrelsens, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Namnen på de två ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009

att
om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten

att
om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras

att
valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget

att
valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut:
(a)förslag till stämmoordförande,
(b)förslag till styrelse,
(c)förslag till styrelseordförande,
(d)förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
(e)förslag till revisorer,
(f)förslag till arvode för bolagets revisorer.


Delårsrapport för perioden januari – juni 2008 kommer att publiceras den 20 augusti 2008.


Ljungsbro den 16 juni 2008

Cloetta Fazer AB (publ)
StyrelsenInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2008 kl 16.00.

Dokument & länkar